Uponorin vahva tuloskehitys jatkui viime vuonna

Uponorin vahva tuloskehitys jatkui huolimatta merkittävistä tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista.

Uponorin vahva tuloskehitys vuonna 2017 jatkui huolimatta merkittävistä tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista.

Toimintojen tehostuminen toteutetun muutosohjelman ansiosta sekä liikevaihdon kasvu paransivat Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2017. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto säilyi vahvana ja parani paikallisessa valuutassa mitattuna.

Uponorin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 170,4 (1 099,4) miljoonaa euroa, jossa orgaanista kasvua 6,5 prosenttia. Kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskien oli 7,4 prosenttia. Liikevoitto vuonna 2017 oli 95,9 (71,0) miljoonaa euroa, jossa kasvua 35,2 prosenttia. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli käytännössä lähes sama, eli 97,2 (90,7) miljoonaa euroa.

”Vuoden 2017 kehitys oli myönteistä koko konsernissa, kun liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikissa segmenteissämme. Samanaikaisesti olemme jatkaneet haasteellisen mutta myös palkitsevan tuotekehitysohjelmamme toteuttamista. Investointimme tulevaisuuden teknisiin ratkaisuihin saavuttivat jälleen kerran historiallisen korkean tason”, Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi.

”Runsaat puolitoista vuotta kestänyt yhteistyömme Belkinin kanssa on tuottanut tulosta. Yhteisyrityksemme Phyn esitteli ensimmäisen tuotteensa Yhdysvaltain markkinoille tammikuussa 2018. Tämä ainutlaatuinen tuote, jonka myyntiä varten rakennettiin oma ammattilaiskanava, edustaa meille jälleen yhtä merkittävää edistysaskelta digitaalisten älyvesiteknologioiden markkinoilla.”

Katsauksen mukaan myös Talotekniikka – Euroopan koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi ja liikevaihtokin kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Kehitys oli suotuisaa useissa maissa, esimerkiksi Espanjassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa, mutta joillakin Uponorille tärkeillä markkinoilla, kuten Saksassa, ei tavoitteita saavutettu.

Luomakosken mukaan yhtiö keskittyy kehittämään strategisesti tärkeitä, uusia hygieniaratkaisuja ja asennusvalmiiden tuotteiden teknologiaa, jotka tarjoavat houkuttelevaa lisäarvoa ammattilaissektorille.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista. Yhdysvaltain Apple Valleyssä on rakennustyöt on saatu päätökseen ja uusi henkilöstö on koulutettu.  Myös investointi uuteen tehtaaseen Hutchinsonissa etenee suunnitellusti, sen on tarkoitus valmistua kesällä 2018.

”Nämä molemmat vaikuttivat kannattavuuteemme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja vaikuttavat myös vuoden 2018 alkupuoliskolla. Segmentin tuotteiden toimitukset sujuvat jälleen joustavasti, ja olemme palanneet tavarantoimituksissa takaisin tilaus- ja toimitusaikakäytäntöön”, Luomakoski sanoo.

Uponor Infran tulos parani reippaasti lähinnä Pohjois-Amerikan suhdannevetoisen kysynnän kasvun vaikutuksesta. Euroopan markkinat jatkuivat tasaisina tai kasvultaan vaatimattomina, ja vuoden 2017 tulos jäi näin epätyydyttäväksi.

Markkinatilanne vuoden loppupuolella ja koko vuoden aikana

Uponorin päämarkkinoiden rakentamisessa ei tapahtunut suuria määrällisiä muutoksia edeltävään vuosineljännekseen verrattuna. Yleisesti ottaen rakentaminen säilyi terveellä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa rakentajien tilauskirjat täyttyivät, vaikkakin joillakin alueilla kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa rakennuslupien määrä väheni hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui vakaana Uponorin tärkeimmissä asiakassegmenteissä. Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana Kanadassa ja Ruotsissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä koetut epätavalliset sääolot ja myrskyt eivät toistuneet enää yhtä voimakkaina vuoden loppua kohden mentäessä. Joillakin alueilla saatiin kuitenkin kärsiä rankkasateista ja purevasta talvisäästä, mitkä mahdollisesti viivästyttivät joitakin rakennushankkeita.

Makrotalouden myötätuulet vaikuttivat rakentamiseen suotuisasti koko vuoden 2017 aikana. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa useimmissa asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä kasvua vauhdittivat niin kuluttajien kuin liike-elämän luottamus, vakaat työmarkkinat ja suotuisat rahoitusmarkkinat.

Keski-Euroopassa Saksan ennätyksellisen alhainen työttömyys ja runsas maahanmuutto ovat lisänneet kerrostalohankkeiden määrää, mutta huomattavasti suuremmassa asuinrakennusten korjausrakentamisen segmentissä kehitys oli tasaista. Vaikka luottamusmittauksista saadut tulokset ovat olleet johdonmukaisesti myönteisiä, liike- ja julkisrakentaminen säilyi ennallaan ja laajeni vain vähäisessä määrin. Pula ammattitaitoisista työntekijöistä lisääntyi, mikä osaltaan hidasti kasvua.

Lounais-Euroopan maista Espanjassa rakennusaktiivisuus kasvoi merkittävästi, vaikkakin alhaiselta tasolta. Merkittävästi suuremmilla Ranskan markkinoilla kasvu oli huomattavaa, kun taas Italiassa markkinat pysyivät vaisuina, joskin vakaina. Isossa-Britanniassa Brexit-neuvottelujen vaikutukset jäivät vähäisiksi ja rakentaminen jatkui pääsääntöisesti vakaana vuoden loppuun saakka.

Pohjoismaissa rakentamisen määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Suomessa kerrostalohankkeet yleistyivät kaupunkien kasvukeskuksissa, mutta liike- ja julkisrakentamisessa ei tapahtunut juurikaan muutoksia edellisvuoteen verrattuna.

Ruotsissa kerrostalohankkeita on ollut yhtä paljon viimeksi 1990-luvun alkupuolella, ja myös liike- ja julkisrakentamisen hankkeita käynnistettiin merkittävästi edellisvuotta enemmän. Sekä Tanskassa että Norjassa kasvu asuntorakentamisen segmenteissä oli kohtalaista mutta liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä vähäistä.

Itä-Euroopassa Venäjän markkinat vakaantuivat, mutta säilyivät kokonaisuutena suhteellisen heikkoina. Itäisen Keski-Euroopan maissa, kuten Tšekin tasavallassa, Unkarissa ja Puolassa, investoinnit asuntorakentamiseen kasvoivat, mutta liike- ja julkisrakentamisen investoinneissa oli suurempaa hajontaa. Baltian maissa investoinnit rakentamiseen kasvoivat.

Pohjois-Amerikassa asuin-, liike- ja julkisrakentamisen kasvuvauhti oli yleisesti ottaen kohtuullista. Monet työllisyyteen ja luottamukseen liittyvät mittarit olivat Yhdysvalloissa poikkeuksellisen korkealla, mutta markkinoiden kasvua hidasti pätevien ammattilaisten puute ja jonkin verran myös kustannusinflaatio. Kanadassa rakennusaktiivisuus säilyi vilkkaana, tosin eräissä rakentamisen segmenteissä kasvu oli varsin maltillista.

Uponorin yhdyskuntatekniikan kysyntä Pohjoismaissa jatkui yleisesti ottaen vakaana, mutta Ruotsissa kysyntä kasvoi merkittävästi. Puolan ja muiden Itä-Euroopan maiden markkinat jatkuivat vaisuina, poikkeuksena muutama suuri Euroopan unionin rahoittama hanke.

Baltian maissa sen sijaan investoinnit yhdyskuntateknisiin ratkaisuihin kasvoivat merkittävästi. Kanadassa kaupallisten investointien lisääntyminen vaikutti myönteisesti kysyntään.

Liikevaihto kasvoi useimmilla Euroopan tärkeillä markkinoilla. Yleisestä eurooppalaisesta kehityksestä poiketen asennusvalmiiden ratkaisujen hyvä myynnin kehitys Saksassa ei riittänyt kattamaan kattoviilennysjärjestelmien myynnin laskua, mikä johtui siitä, että Uponor jättäytyi pois kannattavuudeltaan heikoista hankkeista.

Suomessa liikevaihdon laskun syynä oli markkinoiden kasvun keskittyminen kaupunkiympäristöihin ja rakennustyyppeihin, joissa lisäarvo Uponorille jää pieneksi. Liiketoiminta heikkeni merkittävästi myös Isossa-Britanniassa osittain aikaisemmin toteutettujen sisäisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena, mutta osin myös vientikustannusten nousun johdosta. Liikevaihdolla mitattuna kehitys oli myönteisintä Espanjassa, Itävallassa, Venäjällä ja Norjassa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja lähiajan näkymät

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka esitteli omakotimarkkinoille uuden Phyn Plus Smart Water Assistant + Shutoff – valvontajärjestelmän tammikuussa 2018. Uusi valvontajärjestelmä mittaa muutoksia rakennuksen putkiston vedenpaineessa ja pystyy havaitsemaan mahdolliset vuodot sekä suorittamaan hälytyksen.

Järjestelmä tulee myyntiin Yhdysvalloissa keväällä 2018. Tavoitteena on lanseerata tuote Euroopassa vuonna 2019.

Helmikuun 13. päivä Uponor julkisti päätöksensä 10 miljoonan dollarin lisäinvestoinnista Phyniin, joka on älykkäitä vesiratkaisuja kehittävä yhteisyritys Belkin International –yhtiön kanssa. Uponorin investoinnin kokonaismäärä nousi näin 25 miljoonaan dollariin, jolla Uponor saa amerikkalaisesta Phyn LLC:stä ja eurooppalaisesta Phyn Oy:stä 50 prosentin omistusosuuden.

Lokakuussa 2017 Uponor raportoi suotuisasta markkinakehityksestä vuoden kolmannella neljänneksellä ja arvioi markkinoiden vaimenevan vuoden loppua kohden ja kehityksen jatkuvan vuoden jälkipuoliskolla samankaltaisena kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Näin pääsääntöisesti tapahtuikin.

Makrotalouden kehitys Uponorin tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui koko vuoden 2017 ajan suhteellisen vahvana eikä havaittavissa ole mitään, mikä selvästi muuttaisi tilannekuvaa. Näkemystä tukevia tekijöitä ovat esimerkiksi työllisyyden kasvu, väestön demografinen kehitys, kestävän kehityksen vaatimukset, uudet teknologiat, kuten digitalisaatio ja asennusvalmiit ratkaisut, sekä kaupungistuminen. Näistä tekijöistä kaikki voivat osaltaan virittää talouskasvua ja auttaa luomaan vaurautta.

Viime vuosina Uponor on vahvistanut toimintojaan monin eri tavoin. Liiketoimintasegmentit toimivat aikaisempaa tehokkaammin ja niillä on kilpailukykyinen toimitusketju ja tuotantoverkosto.

Myynti- ja markkinointiorganisaation uudelleenjärjestelyt on suoritettu ja painopiste on siirretty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja strategisia tavoitteita. Pohjois-Amerikassa Uponor rakentaa määrätietoisesti lisää kapasiteettia ja osaamista, jotta voisi vastata kasvaneeseen kysyntään ja purkaa viime vuosina kasvua hidastaneen pullonkaulan.

Uponor on sitoutunut ja tekee uutterasti töitä ollakseen omalla alallaan digitalisaation ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Yhtiö on jo tuonut markkinoille uusia ainutlaatuisia sovelluksia, esimerkiksi älykästä vesiteknologiaa.

Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2018:
Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Konsernin investointien, lukuun ottamatta investointeja osakkeisiin, odotetaan pysyvän likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017, lähinnä Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin laajennushankkeen ansiosta. Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi Uponor Oyj siirtyi 2. tammikuuta 2018 suurten yhtiöiden joukkoon Helsingin pörssissä.

Lue lisää

Katso kaikki