AVI:lta huomautus koulun sisäilmaongelmista

Harjavallan kaupunki ei ole ryhtynyt viipymättä rakennuksessa olevan haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt saamansa hallintokantelun, joka koskee Harjavallan keskustan alakoulun epäiltyjä sisäilmaongelmia ja niiden hoitoa.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan Harjavallan keskustan alakoululla on koettu sisäilma huonoksi jo pitkään. Ensimmäiset tiedot sisäilmaongelmista ovat jo vuodelta 2001.

Ensimmäinen toimenpide, josta on toimitettu dokumentti aluehallintovirastoon, on vuonna 2006 suoritettu terveystarkastajan tarkastus, minkä jälkeen sisäilmaepäilyt ovat nousseet esille ja niitä on selvitetty useaan otteeseen. Selvitysten perusteella on toteutettu korjauksia ja huoltotoimia sekä ajoittain tehostettu siivousta.

Korjaukset ovat perustuneet kevyehköihin ja suppeisiin osatutkimuksiin ja niiden pohjalta annettuihin suosituksiin. Kattavan, koko rakennukseen kohdistuneen kuntotutkimuksen teettämistä ryhdyttiin harkitsemaan vasta vuonna 2015, kun keskustan alakoulun sisäilmaepäilyt olivat nousseet jälleen kerran esille vuoden 2015 tammikuussa työterveyshuollon suorittamasta oirekyselystä lähtien. Ensimmäinen perusteellinen laaja-alainen kuntotutkimus on tehty kesällä 2016.

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 29§:ssä määrätään, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 8§:n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Terveydensuojelulain (19.8.1994/763) 27§ edellyttää viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin oleskelutilojen terveyshaittojen ja niihin johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi ja rajoittamiseksi.

Jotta keskustan alakoulun tilojen terveellisyys ja turvallisuus olisi voitu taata, aluehallintoviraston käsityksen mukaan Harjavallan kaupungin olisi tullut huolehtia asianomaisella koulutuksella tai muutoin siitä, että teknisen toimen viranhaltijoilla olisi ollut riittävä tieto, taito ja osaaminen sisäilmaongelmien käsittelyyn. Sisäilmaongelmien uusiutuessa ja kohdentuessa toistuvasti samoihin tiloihin, olisi keskustan alakoulun tiloista tullut teettää perusteellinen kuntotutkimus jo aiemmin.

Aluehallintovirasto katsoo, että Harjavallan kaupunki ei ole ryhtynyt viipymättä rakennuksessa olevan haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Rakennuksesta on aiheutunut terveyden vaarantumista. Harjavallan kaupunki ei ole huolehtinut työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä eikä opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ole toteutunut.

Aluehallintovirasto huomauttaa Harjavallan kaupunkia vastaisuudessa huolehtimaan käytössään olevien rakennusten kunnon seurannasta ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön ylläpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lue lisää

Katso kaikki