Pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista.

Asetus koskisi uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin rakennettavia savupiippuja sekä niihin liittyvien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua ja rakentamista.

Asetuksessa edellytettäisiin, että savupiippu on suunniteltava tapauskohtaisesti rakennuksen ominaisuudet huomioon ottaen siten, että kokonaisuus täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus ja se, että savupiippu rakennetaan suunnitelman mukaisesti.

Joitakin nykyisen asetuksen ohjeita on tarkoitus nostaa asetustasolle. Eräitä asetustasolla velvoittavia määräyksiä puolestaan muutettaisiin suositusluonteisiksi ohjeiksi, joista laaditaan opasmateriaali.

Tiilistä paikalla muurattavien ja teräksestä valmistettavien savupiippujen suojaetäisyyksiin sekä läpivientiratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota sekä niitä koskevia vaatimuksia on täsmennetty ja uudistettu. Asiakokonaisuudet on koottu omiksi pykälikseen asetuksen soveltamisen helpottamiseksi. Nykyinen vaatimustaso pysyy suurelta osalta ennallaan.

Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyviä rakennuspaloja tai vaaratilanteita oli 779 vuonna 2016 sisäasiainministeriön tietojen mukaan. Noin puolet (398 kpl) niistä tapahtui pientaloissa. Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvät rakennuspalot tai niiden vaaratilanteet aiheuttivat 9 miljoonan euron omaisuusvahingot vuonna 2015, ja vaarassa olleen omaisuuden arvo oli yhteensä noin 101 miljoonaa euroa.

Lausunnot pyydetään lähettämään 28.4.2017 mennessä.

Lausuntopyyntömateriaalit

 

Lue lisää

Katso kaikki