Uusi sähköturvallisuuslaki velvoittaa kunnossapitoon

Vuoden alussa voimaan tullut sähköturvallisuuslaki velvoittaa kunnossapitoon, yksinkertaistaa sähkölaitteistojen luokituksia ja selkiyttää tarkastusvaatimuksia.

Sähkölaitteistojen kunnossapidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla ehkäistään sähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja ja sähkötapaturmia sekä varmistetaan sähkölaitteistojen häiriötön käyttö. Vuoden alussa voimaan tullut sähköturvallisuuslaki velvoittaa kunnossapitoon, yksinkertaistaa sähkölaitteistojen luokituksia ja selkiyttää tarkastusvaatimuksia.

Uusi sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön tai rakennuksen omistajaa tai muuta haltijaa huolehtimaan sähkölaitteistojen kunnossapidosta. Kunnossapidosta on huolehdittava myös sellaisissa kiinteistöissä, joille ei tarvitse tehdä määräaikaistarkastuksia.

Sähköasennukset ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat käyttöikänsä päähän ajan mittaan. Kuluneet, rikkoutuneet tai huonokuntoiset asennukset voivat aiheuttaa sähkökatkosten lisäksi tulipalon ja sähköiskun vaaran.

Rakennuspaloista noin kolmasosa syttyy sähkölaitteista tai -asennuksista. Sähköpaloissa on menehtynyt noin 20 ihmistä ja sähköiskuissa 2–4 ihmistä vuodessa. Hyvällä kunnossapidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla voidaan riskejä vähentää huomattavasti.

Hyvä kunnossapito tarkoittaa laitteistojen kunnon seurantaa, vikojen korjauttamista ja tarvittaessa kunnossapitotarkastusten teettämistä sähköalan ammattilaisilla. Sähköasennukset, samoin kuin niiden tarkastukset ja korjaukset, ovat sähköalan ammattilaisten töitä.

Sähkötöihin oikeutettujen urakoitsijoiden ja valtuutettujen tarkastuslaitosten ja valtuutettujen tarkastajien tiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Muutoksia sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväleihin

Uudessa sähköturvallisuuslaissa sähkölaitteistoluokitusta on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Tällä on pyritty helpottamaan määräaikaistarkastusten tilaamisesta vastuussa olevien kiinteistön haltijoiden toimintaa.

Tarkastus koskee jatkossa aina saman haltijan koko rakennusta, kiinteistöä, tehdasaluetta tms., eikä sen sisällä ole enää erilaisella määräaikaistarkastusvälillä olevia erikoistiloja (lääkintätila tai räjähdysvaarallinen tila).

Määräaikaistarkastuksia on edelleen tehtävä yli 35 ampeerin sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tarkastusvälejä on yksinkertaistettu niin, että väli on 10 vuotta kaikilla muilla kohteilla paitsi jakeluverkkoyhtiön sähköverkoilla, joilla se on viisi vuotta.

Tarkastuksen tekijän on laadittava määräaikaistarkastuksesta tarkastuspöytäkirja kuten ennenkin. Uusina velvoitteina laissa on, että tarkastajan on kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra ja laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

Tukes on laatinut esitteen, jossa kerrotaan uuden sähköturvallisuuslain vaatimuksista kiinteistöjen sähkökunnossapidolle ja määräaikaistarkastuksille. Esite on luettavissa Tukesin verkkosivuilla.

Lue lisää

Katso kaikki