Sähköautojen paloihin liittyvät riskit on syytä huomioida latauspisteiden sijoittelussa

Parkkihalleissa sähköautot ja latauspisteet kannattaa sijoittaa helppokulkuisille siirtoreiteille.

Sähkö- ja hybridiautojen akustopalojen sammutus vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotka on tärkeä huomioida latauspisteiden suunnittelussa.

Talotekniikka-lehti

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Samalla ajoneuvojen latauspisteitä rakennetaan yhä enemmän. Paloturvallisuus on tärkeä huomioida jo latauspisteiden suunnittelussa ja sijoittelussa.

Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunta suosittelee, että sähköautot ja latauspisteet sijoitetaan parkkihalleissa helppokulkuisille siirtoreiteille.

– Latauspaikkoja suunniteltaessa on tärkeä tehdä aktiivista yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotta paloturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset tulevat varmasti huomioiduksi, sanoo toimikunnan puheenjohtaja Juha Virolainen tiedotteessa.

Jos palo on auton akustossa, on sähköauton sammuttaminen haastavaa. Korkeajänniteakut sijaitsevat suojassa auton rakenteissa, joten sammutusveden saaminen akustoon on hankalaa. Kertaalleen sammutettu akusto voi myös nopeasti ja ennalta-arvaamatta syttyä palamaan uudelleen pitkänkin ajan jälkeen.

Omat erityisvaatimuksensa pelastustoiminnalle asettavat myös korkeajänniteakuston tulipaloissa vapautuvat savukaasut. Niille altistumista tulee ehdottomasti välttää, sillä kaasut sisältävät muun muassa erittäin myrkyllistä fluorivetyä.

Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan näkökulmasta latauspisteiden suunnittelussa on neljä huomioitavaa teemaa:

  1. Latauspisteet on tärkeä sijoittaa parkkihallissa paikkaan, josta auto on helppo ja nopea siirtää ulos.
  2. Latauspisteet tulee asentaa sähköturvallisesti, ja niistä on pystyttävä tarvittaessa katkaisemaan virta.
  3. Latauspisteitä sisältävän rakennuksen paloteknisten laitteiden riittävyys tulee varmistaa: automaattinen paloilmoitin hälyttää palosta, sprinklerit rajoittavat paloa ja toimiva savunpoisto mahdollistaa tehokkaan sammutustyön sekä lisää turvallisuutta. Helposti saatavilla olevat alkusammutusvälineet mahdollistavat palon sammuttamisen jo alkuvaiheessa.
  4. Latauspisteitä sisältävän rakennuksen turvallisuusjärjestelyjen toimivuus tulee varmistaa. Näin voidaan varmistaa henkilöturvallisuus palotilanteessa. Esimerkiksi kauppakeskuksessa tämä voi tarkoittaa toimintaa ohjaavia kuulutuksia, testattuja evakuointimenettelyjä sekä poistumisreittien toimivuudesta huolehtimista.

Itse sähköautojen latauspisteissä tai autoissa ei ole havaittu erityistä tulipaloriskiä. Ruotsalaisen tutkimusinstituutti RISE:n mukaan voidaan jopa olettaa, että sähköautojen syttymisherkkyys on pienempi kuin polttomoottorikäyttöisten autojen, mikä johtuu muun muassa palavien nesteiden vähäisyydestä.

Lue lisää

Katso kaikki