RANTA-hanke purkutöiden kiertotalouden asialla

Rakennusten purku-urakoiden kiertotaloudessa piilee kunnille merkittävä mahdollisuus vaikuttaa vähähiilisyyden kehittymiseen.

Rakennusten purku-urakoiden kiertotaloudessa piilee kunnille merkittävä mahdollisuus vaikuttaa vähähiilisyyden kehittymiseen.

Rakentaminen tuottaa kaivosteollisuuden jälkeen suurimman osan Suomen jätevolyymista. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille ja muille toimijoille iso haaste, ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa. Myös materiaalivirtojen aitoon ymmärrykseen tarvitaan merkittävästi lisää tietoa. Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeessa tutkittiin, miten kiertotaloutta voidaan huomioida nykyistä paremmin purkutöiden hankinnassa ja maamassojen hallinnassa.

RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehtiin kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä, tutkimalla purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä keräämällä eri toimijoiden havaintoja kehitystarpeista ja mahdollistajista. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Hankkeessa myös muun muassa haastateltiin laaja joukko purku-urakoitsijoita.

”Kunnat ovat avainasemassa rakentamisen kiertotalouden kehittämisessä, sillä kunnat rakentavat ja purkavat paljon. Kiertotalousvaatimukset tulisi huomioida hankinnoissa, ja olisi myös hyvä avata rajapintoja uusille uudelleenkäytön mahdollistaville toimenpiteille. Kuntien on mahdollista täten hyvin konkreettisella tavalla edistää vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden kehittymistä. Tunnistimme RANTA-hankkeessa useita konkreettisia toimenpiteitä ketjun pullonkaulojen poistamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi hankintojen kautta”, kertoo RANTA-hankkeen koordinaattori, Green Net Finlandin toiminnanjohtaja Suvi Häkämies.

RANTA-hankkeen havaintojen ja toimijakentän haastattelujen perusteella voidaan todeta, että nykytilanteessa kiertotalous (uudelleenkäyttö ja materiaalien tehokas kierrätys) ei ole vielä ohjaava tekijä purkutöiden hankinnoissa. Asia on kuitenkin parin viime vuoden aikana noussut merkittävästi alan keskiöön, ja yhteinen tahtotila asian muuttamiseksi alkaa muodostua. Eri osapuolet tarvitaankin tiiviiseen yhteistyöhön asian edistämiseksi.

Hankkeen tulokset on kerätty RANTA-hankkeen loppuraporttiin ”Rakennusten purku-urakoiden ja maamassojen hallinnan kiertotalous – nykytila, mahdollisuudet ja haasteet kunnissa”.

Lue lisää

Katso kaikki