Pilottihankkeet vievät rakennusalaa eteenpäin

Kohti älykkäämpiä rakennuksia – pilotit vievät rakennusalan innovaatiot käytäntöön.

Kohti älykkäämpiä rakennuksia – pilotit vievät rakennusalan innovaatiot käytäntöön.

Rakentaminen saattaa vaikuttaa perinteiseltä toimialalta, mutta monien rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa testataan jatkuvasti uusia innovaatioita ja alaa eteenpäin vieviä digitaalisia ratkaisuja. Suurena toimijana ja rakennuttajana YIT on usein pilottihankkeissa veturi, joka yhdistää ja integroi eri sidosryhmien tarpeita.

Satunnainen ohikulkija ei välttämättä huomaa, että tuiki tavallisen näköisellä rakennustyömaalla saatetaan tänäkin päivänä testata uusia innovaatioita ja toimintamalleja. YIT tarjoaa otolliset puitteet monille näistä piloteista. Sen luotsaamissa hankkeissa on jatkuvasti meneillään projekteja, joilla pyritään kehittämään rakentamisen prosesseja ja työtapoja paremmiksi niin alan yritysten, sidosryhmien kuin ympäristönkin kannalta.

Suureen osaan kehityshankkeista liittyy olennaisena osana datan tehokkaampi kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen eri osapuolten eduksi. Toukokuussa 2021 YIT esimerkiksi kertoi kumppanuudesta turkulaisen projektiteollisuuden tuottavuusparannuksiin erikoistuneen Carinafourin kanssa rakennusteollisuuden tuottavuuden kehittämiseksi. Yritykset ovat yhdessä rakentamassa digitaalista toimitusketjumallia, josta hyötyvät sekä kiinteistöjen omistajat, asukkaat, urakoitsijat että työn ja materiaalien toimittajat.

– Tarkoituksena on luoda ekosysteemi, jossa kaikki hyötyvät. Käyttäjät ja kiinteistöjen omistajat pääsevät hyödyntämään laadukkaan rakennetun tilan mahdollisimman nopeasti ja elinkaaritehokkaasti. Urakoitsijat, aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat integroituvat projekteihin entistä tehokkaammin, jolloin aikataulut pitävät ja työ soljuu sujuvasti. Materiaalien käyttöä optimoimalla säästetään myös ympäristöä, YIT:n kehitysjohtaja Juhani Nummi sanoo.

Joulukuussa 2020 YIT aloitti yhteistyön myös Microsoftin, RealEstateCoren ja Idunin kanssa rakennusten digitalisoinnin nopeuttamiseksi. RealEstateCore-yhteenliittymä on luonut yhteisen kielen, jonka avulla rakennusten digitaalinen hallinta ja uusien palvelujen kehittäminen onnistuu ottamalla huomioon käyttäjien tarpeet rakennuksen koko elinkaaren ajan. Yhteistyö auttaa YIT:tä luomaan uusia digitaalisia, skaalautuvia palveluja esimerkiksi sijoittajille, kiinteistönhoitajille, vuokralaisille ja loppukäyttäjille.

– Uskomme avoimiin standardeihin ja alustoihin, joissa sekä suuret että pienet toimijat eri aloilta voivat yhdessä innovoida ja jakaa uusia dataan perustuvia palveluita. Nykyisin lähes kaikki innovointi ja pilotointi on tavalla tai toisella tekemisissä analytiikan, datalla kehittämisen, reaaliaikaisten datavirtojen, datan talteenoton ja datasta johdettujen päätösten kanssa, YIT:n Data ja analytiikka -yksikön johtaja Mikko Kuusakoski kertoo.

YIT oli kahdella työmaalla mukana Aalto-yliopiston Intelligent Construction Site- eli ICONS-hankkeessa, jossa seurattiin muun muassa tavaravirtojen liikettä työmaalla IoT- ja paikannusteknologian avulla. Aalto-yhteistyötä edustaa myös Triplan työmaalla toteutettu Reality Capture -hanke. Siinä pilotoitiin muun muassa, miten nosturikameroihin sekä laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus ja koneoppiminen auttavat työmaan valmiusasteen seurannassa ja johtamisessa.

– Teemme paljon yksittäiseen haasteeseen kohdistuvia pilotteja, mutta haluamme myös koota niiden oppeja standarditoimintamalleiksi ja -alustoiksi. ICONS-hanke opetti muun muassa sen, miten saadaan yhdessä koordinoiden enemmän tehoa työmaalle. Se vei eteenpäin yhteisiä pelisääntöjä, avointa dialogia ja tekemisen tapaa. Reality Capturen isoin oppi taas oli, että tiedonkeruun prosessit täytyy standardoida. Joka työmaalla pitää kerätä tietoa samalla tavalla, jotta koneen voi opettaa ennakoimaan asioita myös uusista toimenpiteistä ja työmaista”, Kuusakoski sanoo.

Yhteinen alusta datalle avaa enemmän hyötyjä käyttäjille

Sekä Kuusakoski että Ylikangas korostavat, että onnistuakseen kehityshankkeet tarvitsevat monen eri sidosryhmän näkemyksiä. Tämä filosofia on korostunut KEKO-konsortion työssä. Business Finlandin tukemassa KEKO-hankkeessa KONE, Nokia, YIT, Caverion, Halton, Netox ja VTT pyrkivät yhdessä luomaan kiinteistödatalle maailmanlaajuisen ekosysteemin ja alustan, johon eri toimijat voivat liittyä.

– Kun koko rakennetun ympäristön teknisten järjestelmien tuottama data saadaan sovitettua yhteiselle alustalle, on helpompi luoda älykkäitä rakennuksia, jotka palvelevat niiden käyttäjiä mahdollisimman kattavasti, ennustavasti ja turvallisesti. KEKOssa halutaan tuoda tiedon avulla hyötyä läpi koko kiinteistön elinkaaren, suunnittelusta rakentamisen, ylläpidon ja korjausten kautta loppukäyttäjille ja palveluiden tuottajille asti. Liikkeelle on lähdetty käyttäjät edellä, muun muassa haastattelemalla iso joukko eri sidosryhmien edustajia, Kuusakoski kertoo.

Hankkeen pilotointi alkoi rakennusten elinkaaren alkupuolelta, työmaapiloteilla. Kuusakosken mukaan se on varma tapa saada kehityshankkeisiin lisää konkretiaa. Sen jälkeen on edetty toimitilapilotteihin. KEKO-hankkeen tulokset valmistuvat kokonaisuudessaan loppuvuonna 2021.

Kumppaneiden kanssa tehtyjen yhteistyöhankkeiden tuloksia on tuotu käytäntöön muun muassa YIT:n uusissa Workery+ toimitiloissa. Helsingin Vallilaan avattu konsepti onkin jo ehtinyt napata vuoden 2021 Smartest Building Award –palkinnon kansainvälisessä Real Estate and Building Futureproof –kiinteistötapahtumassa.

Lue lisää

Katso kaikki