Mepit: EU:n tehostettava energian varastointia, jotta hiilestä irtautuminen nopeutuu

Yhä suurempi osuus EU:n energiasta on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Mepit haluavat siksi edistää vetyä tai kotitalouksien akkuja hyödyntäviä varastointiratkaisuja.

Heinäkuussa hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit esittävät energian varastointia koskevan strategiansa. Se on olennaisen tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 556 puolesta, 22 vastaan ja 110 tyhjää.

Esittelijänä toiminut meppi Claudia Gamon (Renew Europe, Itävalta) totesi:

”Energian varastointi on välttämätöntä siirryttäessä vähähiiliseen talouteen, joka perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tuuli- tai aurinkoenergialla tuotettua sähköä ei ole aina saatavilla tarvittavia määriä, ja varastointia on siksi lisättävä.”

”Tiedämme jo, että esimerkiksi pumppuvoimalaitoksien kaltaiset teknologiat toimivat hyvin, mutta tulevaisuudessa tarvitaan välttämättä monia muitakin teknologioita, esimerkiksi uusia akkuteknologioita, lämmön varastointia tai vihreää vetyä. Ne on päästettävä markkinoille, jotta varmistetaan jatkuva energian toimitus EU-kansalaisille.”

Vihreä vety

Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita poistamaan energian varastointihankkeiden kehittämistä haittaavat lainsäädännölliset esteet, joita ovat muun muassa kaksinkertainen verotus ja EU:n verkkosääntöjen puutteet. Meppien mukaan Euroopan laajuisia energiaverkkoja on myös uudistettava, jotta voidaan parantaa tukikelpoisuusperusteita niille, jotka haluavat kehittää energian varastointilaitoksia.

Mepit korostavat myös uudistuvista energialähteistä tuotetun vedyn (nk. vihreän vedyn) potentiaalia. Lisäksi he kehottavat komissiota tukemaan jatkossakin vetytaloutta ja sen kehittämistä koskevaa tutkimusta.

Tukitoimilla voitaisiin auttaa vähentämään vihreän vedyn kustannuksia ja tehdä siitä taloudellisesti kannattavaa, mepit toteavat. Komission olisi myös arvioitava, onko kaasuinfrastruktuuria mahdollista jälkiasentaa vedyn kuljettamista varten, koska maakaasun käyttö on väliaikaista ja sitä olisi vähitellen vähennettävä.

EU:ssa valmistettuja akkuja ja uusia varastointiratkaisuja

Parlamentti tukee myös komission toimia, joilla akuille luodaan eurooppalaisia standardeja ja vähennetään riippuvuutta niiden tuotannosta EU:n ulkopuolella. EU on voimakkaasti riippuvainen sellaisten raaka-aineiden tuonnista, joiden louhinta pilaa ympäristöä.

Tätä olisi vähennettävä parantamalla kierrätystä ja hankkimalla raaka-aineita kestävästi, mahdollisesti EU:n alueelta.

Mepit ehdottavat keinoja, joilla voidaan edistää muita varastointivaihtoehtoja, kuten mekaanista ja lämmön varastointia. He haluavat myös kehittää hajautettua varastointia hyödyntämällä kotitalouksien akkuja, kotitalouksien lämmön varastointia, ajoneuvojen kaksisuuntaista latausteknologiaa ja älykotien energiajärjestelmiä.

Taustatietoa

EU:n energiajärjestelmän on oltava hiilineutraali tämän vuosisadan puoliväliin mennessä, jotta voidaan saavuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Uusiutuvat energialähteet ovat välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta jotkut tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä eivät aina ole luotettavia: aurinko- ja tuulivoiman tuotanto on riippuvainen vuorokaudenajasta, vuodenajoista ja säästä. Vaihtelevan uusiutuvan energian osuuden kasvaessa kasvaa myös energian varastoinnin merkitys, jotta energian tuotannon ja kulutuksen välinen viive voidaan kuroa umpeen.

Euroopan komissio arvioi, että EU:n täytyy voida varastoida kuusi kertaa enemmän energiaa kuin tällä hetkellä, jotta se voisi saavuttaa ilmastoneutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä.

 

Lue lisää

Katso kaikki