Caverion sinnittelee projektien kimpussa

Caverion jatkaa säästökuurilla ja toteuttaa strategiansa ensimmäistä Kuntoon-vaihetta.

Caverionin tilinpäätöstiedote ei sisällä varsinaisia yllätyksiä Projektit-liiketoimintayksikön tulos oli heikko, toisaalta Palvelut-liiketoimintayksikkö paransi entisestään suoritustaan.

“Caverionin käänneohjelma jatkui vuonna 2017. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja parani 18,3 (15,6) miljoonaan euroon vuonna 2017″, Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta kommentoi.

”Vuoden tuloksemme oli kaukana tyydyttävästä. Vaikka jatkoimme lukuisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamiseksi, meidän täytyi tehdä alaskirjauksia ja negatiivisia ennustemuutoksia useisiin vanhempiin projekteihin.”

Vuoden aikana osoittautui, että vaikka uudemmat projektimme suoriutuvat jo paremmin, kestää jonkin aikaa ennen kuin korjaustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät paremmin tuloksessa. Samalla ryhdytään rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia ja toteuttamaan “Kunnossa kasvuun” -strategiaa joka ohjaa Caverionia tulevaisuuteen.

”Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassa ja Palvelut-liiketoimintamme edelleen vahvistamista. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 3,7 (-10,5) miljoonaa euroa”, Lehtoranta sanoo.

Tulokseen vaikuttivat edelleen 5,7 (39,9) miljoonan euron projektialaskirjaukset ja muut kertaluonteiset kulut, joista esimerkkinä asianajokulut riskiprojektien sopimiseen liittyen, sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman Krantz-tuotemerkin alaisen tuoteliiketoiminnan myyntiin liittyvä myyntivoitto. Tulokseen vaikuttivat myös negatiiviset ennustemuutokset muissa vanhemmissa projekteissa ja varovaisempi liikevaihdon tuloutus projektien muutostöiden osalta.

Caverionin liikevaihto oli 590,3 (606,0) miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminta kasvoi 4,1 prosenttia tavoitteiden mukaisesti. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 10,1 prosenttia valikoivamman projektiliiketoiminnan tarjoustoiminnan vuoksi.

”Palveluiden kasvun seurauksena Q4-tilauskantamme oli paras koskaan. Palveluiden tilauskantamme kasvoi 18,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kun taas Projekteissa tilauskanta laski 2,8 prosenttia. Tarjoustoiminnan valikoivuuden lisäksi suljimme useita heikosti suoriutuvia projektiyksiköitä vuoden aikana. Tämä on osa strategista muutostamme. Liikevaihtomme oli 2 282,8 (2 364,1) miljoonaa euroa vuonna 2017”, Lehtoranta toteaa.

Divisioonista Tanska-Norja paransi suoritustaan neljännellä vuosineljänneksellä. Suomen ja Itävallan divisioonat paransivat myös edelleen tulostaan.

Teollisuuden ratkaisujen tulos parani vähitellen aikaisemmista vuosineljänneksistä. Saksassa tulos oli positiivinen Krantzin myyntivoiton seurauksena, kun taas alla oleva tulos oli edelleen negatiivinen projektialaskirjausten ja negatiivisten ennustemuutosten seurauksena. Ruotsi paransi olennaisesti suoritustaan, mutta tulos säilyi negatiivisena.

”Noin kolmannes projektitilauskantamme projekteista on aloitettu vuonna 2016 tai aikaisemmin ja joitakin riskejä on edelleen jäljellä siihen asti, että nämä projektit on saatettu päätökseen. Uskomme kuitenkin, että jäljellä olevat projektiriskit liittyvät pääosin kolmeen päättyneeseen Suureen projektiin Teollisuuden ratkaisuissa”, Lehtoranta sanoo.

Niiden vaikutukset tullaan raportoimaan erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Projektiliiketoiminnan tulisi parantaa merkittävästi tulostaan vuonna 2018.

”Saavutimme edelleen säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä säästöjä kiinteistä kuluista. Tammi–joulukuussa henkilöstökulumme laskivat 4,9 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on tyydyttävää huomioiden sen, että meillä on samanaikaisesti ollut myös käänneohjelmaamme liittyviä kertaluonteisia kuluja.”

Caverionin parantunut taloudellinen asema oli yksi neljännen vuosineljänneksen kohokohdista. Yrityksen kassavirta ja käyttöpääoma parantuivat oleellisesti.

”Pystyimme vapauttamaan kassaa tekemällä tärkeän sovintosopimuksen Berliinin lentokentän projektiin liittyen. Sopimuksessa sovimme kaikista projektin muutostöistä tähän mennessä ja samalla projektin loppuun saattamisesta”, Lehtoranta kertoo.

”Edistimme uuden strategiamme toteutusta, erityisesti “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toimenpiteitä. Tässä ohjelmassa on erilaisia suorituksen johtamisen osa-alueita, jotka koskettavat kaikkia toimintamme keskeisiä alueita. Päähuomiomme on tämän painopisteen toteuttamisessa strategiamme “Kuntoon”-vaiheen aikana. Kehitämme myös edelleen tarjontaamme palveluissa ja digitaalisissa ratkaisuissa.”

”Vuotta 2018 ajatellen markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Samalla asiakastyytyväisyytemme on parantunut, henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan ja uudistunut johtoryhmämme on valmiina ottamaan seuraavat tärkeät askeleet kannattavuutemme parantamiseksi.”

Näkymät tälle vuodelle

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektimarkkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana.

Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Jätä kommentti

*

*