Asetusluonnos energiatehokkuuden parantamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristöministeriön asetusluonnoksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetus on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa.

Asetusmuutosluonnokseen on sisällytetty Euroopan komission 29 päivänä huhtikuuta 2016 tekemän virallisen huomautuksen 2016/2030 mukaiset muutokset. Luonnoksesta on poistettu 1§:n toinen momentti, jossa on luettelo rakennusluokista, joihin ei tarvitse soveltaa energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Luonnokseen on lisätty määrittelyt tekniselle toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaamiselle.
Lisäksi minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille on lisätty luonnokseen.
Asetuksen lausuntoaika päättyy 25.11.2016

Lausuntopyyntömateriaalit

Lue lisää

Katso kaikki