Ympäristöministeriöltä opas haja-asutuksen jätevesiasioiden toimeenpanoon

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan oppaan jätevesihuollon tehostamisen toimeenpanosta haja-asutusalueilla. Julkaisun avulla pyritään selkeyttämään asetuksen toimeenpanoon liittyneitä kysymyksiä.
Julkaisu on tarkoitettu käsikirjan kaltaiseksi arkikieliseksi avuksi erityisesti kuntiin, suunnittelijoille ja laitevalmistajille. Se soveltuu hyvin myös yksittäisille kiinteistönomistajille ohjeeksi siitä, mitä jätevesimääräykset edellyttävät ja mitä eivät. Kirjaseen on koottu muun muassa toimintaa ohjaavat merkittävimmät säännökset sekä niiden toimeenpanossa hyväksi havaittuja käytäntöjä.
Julkaisu on laadittu laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Painettu julkaisu sekä ruotsinkielinen verkkojulkaisu valmistuvat syyskuussa. Kirja lähetetään kaikkiin kuntiin jätevesiasioista vastaaville viranomaisille.
Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla edellyttää saostuskaivokäsittelyä tehokkaampaa jätevesien puhdistusta vuoteen 2014 ulottuvan siirtymäajan kuluessa.
Selvitysmies Lauri Tarasti tekee parhaillaan ympäristöministeri Paula Lehtomäen toimeksiannosta selvitystä asetuksen toimeenpanoon liittyvistä pullonkauloista ja esityksiä niiden ratkaisemiseksi.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=107596&lan=fi

Lue lisää

Katso kaikki