Yhteistoiminnalla työturvallisuus paremmaksi

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat syksyllä 2008 yhteisen työturvallisuuskyselyn. Lähes puolet vastanneista koki työturvallisuuden parantuneen työpaikallaan. Suurimmat työsuojelun ongelmat liittyivät meluun, puutteelliseen työergonomiaan ja ilmanvaihtoon. Vaikka työturvallisuuden toimintamallit vaihtelevat yrityksissä, koettiin yleisesti tärkeimmiksi työturvallisuuden parannuskeinoiksi yhteistoiminta, koulutus ja tiedottaminen.
Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen Liiton kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, keskeisimpiä työsuojeluongelmia, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä sekä työsuojeluasioiden organisointia työpaikoilla. Tietoja kerättiin sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta koskien edeltävän vuoden tilannetta. Kysely toteutettiin kolmella toimialalla; kone- ja metalliteollisuudessa, metallien jalostuksessa sekä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Teknologiateollisuus on toteuttanut vastaavanlaisen kyselyn aikaisemmin vuosina 2006 ja 2007 sekä Metallityöväen Liitto vuonna 2006.
Lähes puolet vastanneista koki työturvallisuuden parantuneen työpaikallaan vuoden 2007 aikana. Tapaturmien määrä oli kuitenkin pysynyt edellisvuosien tasolla. Positiivisena asiana oli nähtävissä �?�nolla tapaturmaa�?� -työpaikkojen määrä, joka oli yli 10 prosenttia vastanneiden työpaikoista.
Keskeisemmäksi työsuojeluongelmaksi nousi melu, jota vastaajista 66 prosenttia pitää ongelmana. Muita keskeisiä työsuojeluongelmia olivat tilan ahtaus ja työasennot sekä ilmanvaihtoon liittyvät asiat. Erot työnantajien ja työsuojeluvaltuutettujen näkemyksissä työsuojeluongelmista olivat selvät. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt liittyivät tyypillisimmin melun aiheuttamiin kuulo-ongelmiin. Muita tyypillisiä ammattitauteja ja niiden epäilyjä olivat huonosta työergonomiasta aiheutuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä allergiat ja yliherkkyydet.
Varsinaisessa työsuojelun organisoinnissa on yritysten välillä suuria eroja. Suurilla työpaikoilla on pieniä työpaikkoja useammin käytössä työturvallisuuden parantamisen toimintamalleja, ja työsuojeluorganisaatio on kattavampi. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on kyselyyn vastanneissa työpaikoissa kuitenkin hyvin kattavasti valittu.
Teknologiateollisuudessa jopa kaksi kolmasosaa työpaikoista on yhteisiä työpaikkoja, jossa henkilöstöä on useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa. Yhteinen työpaikka vaatii paljon eri työnantajien yhteistoiminnalta, jotta tieto tavoittaisi kaikki työntekijät. Kyselyn vastauksissa oli nähtävissä yhteistoiminnan tärkeyden merkitys työturvallisuuden parantamisessa. Vastauksissa toivottiin erityisesti lisää koulutusta ja tiedottamista, jotka koettiin tärkeinä tekijöinä työturvallisuuden parantamisessa.

Lue lisää

Katso kaikki