Työryhmä esittää uutta kilpailulakia

Kilpailunrajoituslain uudistamistarpeita selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailulaki 2010 – Hallitusneuvos Kristian Tammivuoren johtama työryhmä ehdottaa nykyisen kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla.

Työryhmä ehdottaa vakavimpien ja pitkäkestoisten rikkomusten aikaisempaa ankarampaa sanktiointia. Sanktiot määräytyisivät EU-komission hyväksymien sakkosuuntaviivojen laskemisperiaatteiden mukaisesti. Lain vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että kaikilla kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineillä, myös kuluttajilla, olisi oikeus korvaukseen.

Työryhmä haluaa, että sakoista vapauttamista ja sakkojen alentamista koskevaa järjestelmä olisi nykyistä ennakoitavampi ja kannustaisi elinkeinonharjoittajia ilmoittamaan Kilpailuvirastolle kartelleista, joissa ne ovat osallisina. Ehdotusten tavoitteena on myös yhdenmukaistaa säännökset vastaavien EU:ssa yleisesti noudatettavien säännösten kanssa.

Työryhmä ehdottaa yrityskauppatestiä, jonka perusteella yrityskauppa voitaisiin kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos yrityskaupan seurauksena kilpailu olennaisesti estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Tämä vastaisi komission soveltamaa yrityskaupan vaikutusten arviointitestiä (SIEC-testi).

Työryhmä ehdottaa, että kilpailuviranomainen voisi markkinaoikeuden luvalla tehdä myös kotitarkastuksia. Vastaavanlaiset valtuudet ovat jo nykyään muiden pohjoismaiden kilpailuviranomaisilla ja Euroopan komissiolla jäsenmaiden suuntaan.

Työryhmä haluaa myös nopeuttaa kilpailuasioiden käsittelyä. Kilpailuviraston käsittelemien tapausten priorisointimahdollisuuksia laajennettaisiin nykyisestään tilanteissa, joissa on ilmeistä, että tutkiminen ei ole tarpeen markkinoiden yleisen toimivuuden kannalta. Myös Kilpailuviraston tutkintarauha halutaan turvata nykyistä tehokkaammin tilanteissa, joissa tutkinta on vielä kesken.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi keskeiset elinkeinonharjoittajien puolustautumisoikeudet kilpailuasioiden käsittelyn yhteydessä. Säännökset ovat luonteeltaan lähinnä informatiivisia. Säännökset koskisivat elinkeinonharjoittajien tiedonsaantia ja kuulemista heitä koskevissa asioissa.

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

www.tem.fi/julkaisut

Lue lisää

Katso kaikki