Teknologiateollisuus tyytyväinen EU:n ilmastoratkaisuun

Eurooppa neuvostossa syntynyt sopu ilmasto- ja energiapaketista kelpaa Teknologiateollisuudelle. Päästökaupan piiriin kuuluville teollisuuden aloille päästöoikeudet jaetaan energian käytön tehokkuuden perusteella.
Teknologiateollisuuden mukaan kyseessä on hyvä ja oikeudenmukainen jakotapa, joka kannustaa kaikkia edelleen vähentämään energian käyttöä ja päästöjä.
EU:n on ilmastopolitiikan edelläkävijä, mikä aiheuttaa EU:ssa toimivalle teollisuudelle rasitteita, joita EU:n ulkopuolisilla kilpailijoilla ei ole. Päästökauppadirektiiviesitys ottaa huomioon tämän. Vasta hyväksyttyyn direktiiviin sisältyy toimia, joilla direktiivin EU:n teollisuudelle aiheuttamia kilpailukykyhaittoja lievennetään.
– Päästöoikeuksia jaetaan ilmaiseksi kansainvälisessä kilpailussa toimiville sektoreille, joille päästökauppa aiheuttaa merkittävän kustannuslisän. Näin estetään myös hiilivuotoa, toteaa Metallinjalostajien toimitusjohtaja Sirpa Smolsky.
Teknologiateollisuuden mielestä Suomen kannalta on myös hyvä, että päästöoikeudet jaetaan tehokkuusperusteisesti. Tällöin ne, jotka ovat investoineet energian käytön tehokkuuteen, maksavat päästökaupasta vähemmän kuin ne, joilla vielä on tehostamisvaraa ja päästöjen vähentämismahdollisuuksia. Lisäksi päästöoikeuden siirtyminen sähkön hintaan kompensoidaan osaksi. Terästeollisuudelle on tärkeää, että prosesseissa tuotetulle sähkölle myönnetään ilmaiset päästöoikeudet.
– Toimenpiteiden tarkempi määrittely ja toteutustavat jäävät jatkotyön varaan. On erittäin tärkeää, että toimet toteutetaan oikein ja läpinäkyvästi. Päästöoikeuksien jako tehokkuusperusteisesti on Suomen metallien jalostukselle erittäin tärkeä päätös, Smolsky painottaa.
Metallinjalostajien toimitusjohtajan Sirpa Smolskyn mukaan EU:n nyt päättämä päästökauppadirektiivi antaa kaikille kannusteen vähentää edelleen päästöjään. Tämä on hänen mukaansa askel oikean ilmastopolitiikan suuntaan, jolle Suomessa on aiemminkin ollut ymmärtämystä ja jota nyt tehdyillä päätöksillä ryhdytään toteuttamaan EU-tasolla.

Lue lisää

Katso kaikki