Tavoitteena erehdyksiä anteeksi antava, esteetön asuinympäristö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on aloittanut erityisryhmien asuinturvallisuuden kehittämishankkeen. Hanke parantaa toimintakyvyiltään rajoittuneiden ihmisten asumisturvallisuutta.

Valtioneuvoston Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa erityisryhmien asumisturvallisuuden kehittäminen on tärkeä painopistealue. Vastuu parannuksista annettiin sisäasiainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Kuntaliitolle ja kunnille yhteisesti.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolee Suomessa vuosittain noin 2100 henkilöä. Yleisimmät syyt ovat kaatumiset ja putoamiset. Palokuolemien määrä on noin sata henkeä vuodessa. Vammautuneiden määrä on moninkertainen. Niin tapaturmissa kuin tulipaloissakin kuolleiden määrä on väkilukuun suhteutettuna Länsi-Euroopan korkein. Koti- ja vapaa-ajantapaturmista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain arviolta 2,5 miljardin euron menetykset.

Suomen pelastusalan Keskusjärjestö ja Sisäasiainministeriö käynnistivät kesäkuussa 2005 hankkeen erityisryhmien asuinturvallisuuden kehittämiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Kansanterveyslaitoksen ja pelastuslaitosten kanssa. Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto.

Hanke kohdistuu erityisesti asumisen paloturvallisuus-, kaatumis-, liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaaroihin sekä esteettömyyteen. Hanke tuottaa vuoden 2006 loppuun mennessä kuntien kotipalvelun ja -sairaanhoidon, asuntotoimen sekä palotarkastuksen käyttöön menetelmiä ja välineitä erityisryhmien asumisturvallisuuden arviointiin. Menetelmillä turvallisuuden puutteisiin voidaan reagoida ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kehitystyössä hyödynnetään olemassa olevaa tapaturmiin ja tulipaloihin liittyvää tutkimustietoa ja kokemusta. Olemassa olevista menetelmistä, työvälineistä ja materiaalista kerätään kokemuksia ja niitä kehitetään edelleen. Esille tulleiden tarpeiden pohjalta kehitetään myös uusia toimintatapoja. Suositeltavista toimintatavoista tehdään yhteenveto eri osapuolten hyödynnettäväksi.

Lue lisää

Katso kaikki