Sujuvaa kaavoitusta, energiatehokasta asumista

Ympäristöministeriö kerää parhaillaan lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan valituslupajärjestelmä laajennettaisiin koskemaan asemakaavoja, jotka sijaitsevat oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ja joita koskeva kunnan päätös on säilynyt muuttumattomana hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voisi tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos siihen saadaan valituslupa.
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä ja asuntotonttitarjontaa edistetään edellyttämällä yhteisen yleiskaavan laatimista Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueille. Maaseudun kylissä rakentaminen voisi perustua yleiskaavaan.
Kestävien ja energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien käyttöä halutaan edistää siten, että asemakaavassa olisi mahdollista määrätä uudisrakennusten liittämisestä kaukolämpöverkkoon alueilla, joilla on jo olemassa kaukolämpöverkko tai joille sellainen on tarkoitus tehdä.
Rakennuslupamenettelyä kevennettäisiin siten, että kunnan rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvan myöntämisen yhteydessä poiketa asemakaavasta hieman laajemmin kuin tällä hetkellä on mahdollista.
Uudisrakentamiseen liittyvän vanhan rakennuksen purkamiseen ei edelleenkään tarvittaisi erillistä lupaa, mutta lupaedellytyksiä laajennettaisiin niin, että myös rakennetun ympäristön arvot otetaan huomioon.www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki