Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusiminen käynnistyy

Euroopan komissio antoi 13.11.2008 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusimiseksi. Direktiiviehdotuksen käsittely on alkanut Euroopan unionin neuvoston energiatyöryhmässä.
Ympäristöministeriö valmistelee Suomen kannan direktiiviehdotukseen.
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudelleen laadinnalla pyritään yksinkertaistamaan, selkeyttämään ja parantamaan direktiivin säännöksiä. Direktiivistä on samalla tarkoitus tehdä laajemmin sovellettava.
Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten tulisi jatkossa koskea kaikkien rakennusten laajoja korjaushankkeita.
Muutosehdotusten tavoitteena on helpottaa energiatehokkuusdirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa.
Uuden direktiiviehdotuksen toimilla arvioidaan päästävän 5 – 6 prosentin vähennykseen EU:n loppuenergian kulutuksessa ja 4 – 5 prosentin vähennykseen hiilidioksidipäästöissä vuonna 2020.
Vuonna 2003 voimaan tulleen alkuperäisen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet ja periaatteet säilytetään. Jäsenvaltioiden tehtäväksi jää edelleen määritellä konkreettiset vaatimukset ja direktiivin täytäntöönpanotavat.
Direktiivin uusimiseen liittyvät ehdotukset löytyvät ympäristöministeriön verkkosivuilta: www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki