Raahen tuulipuiston laajennukseen tukea 6,3 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 29.1.2009 Suomen Hyötytuuli Oy:lle Raahen tuulipuiston laajennusta varten 6,3 miljoonaa euron avustuksen energiatukiin käytössä olevalta momentilta (32.60.40). Myönnetty investointiavustus edistää tuulipuiston rakentamisen käynnistymistä, parantaa hankkeen kannattavuutta sekä pienentää siihen liittyviä uuden teknologian riskejä. Laajennuksen kokonaisinvestointi on 22,5 milj. euroa.
Suomen Hyötytuuli Oy:n tarkoituksena on laajentaa vuonna 2004 valmistunutta tuulipuistoaan rakentamalla 4-5 kpl 3-3,6 MW:n tuulivoimalaa Raahen Rautaruukin teollisuusalueelle. Tuulivoimalat on tarkoitus toteuttaa ns. near shore -ratkaisuna.
Laajennuksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 2500 henkilötyöpäivää. Hanke lisää tuulivoiman tuotantoa noin 36 000 MWh/a ja vähentää sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 28 000 tonnia vuodessa. Laajennus on yhteisteholtaan 14,4-15 MW. Päästöoikeuksien 18 euron hinnalla investointi pienentää Suomen päästölaskua noin 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa.
Raahen nykyinen tuulipuisto on täyttänyt sille asetetut tuotanto-odotukset. Sen huipunkäyttöaika on ollut keskimäärin noin 2300-2600 tuntia vuodessa, mikä on Suomen olosuhteissa varsin hyvää tasoa.
Energiatuki on harkinnanvarainen tukimuoto. Sillä pyritään vaikuttamaan uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymiseen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistämiseen sekä energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen. Uusiutuviin energialähteisiin liittyy myös huoltovarmuus- ja työllisyysaspektit.
Työ- ja elinkeinoministeriön käytössä olevat energiatukimäärärahat ovat tänä vuonna yli kolmenkertaiset vuoden 2008 alun tilanteeseen verrattuna. Määrärahojen lisääntymisen myötä ministeriöllä on mahdollisuus myöntää rahoitusta aiempaa suuremmille projekteille ja yksittäiset tukipäätökset voivat olla entistä suurempia. Myös tuen prosenttiosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista korotetaan jonkin verran, mikäli se nopeuttaa hankkeen käynnistymistä.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytettävissä tälle vuodelle uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen yhteensä noin 87 miljoonaa euroa. Vielä kuluvan talven aikana tehtävillä päätöksillä tämä valtuus tullee loppuun käytetyksi.
Hallituksen marraskuussa 2008 julkaisemassa ilmasto- ja energiastrategiassa asetettiin tavoitteeksi tuulivoiman kokonaistehon lisääminen nykyisestä noin 120 MW:n tasosta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Tällöin vuotuinen sähköntuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 terawattituntia. Samalla todettiin, että tuulivoiman rakentamisessa pyritään laajoihin yhtenäisiin alueisiin, tuulipuistoihin.

Lue lisää

Katso kaikki