Mustasaaren tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia tarkennettava

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Mustasaaren Raippaluotoon. Raippaluodon Vallgrundiin on tarkoitus rakentaa 45 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta. Alustavien suunnitelmien mukaan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2010. Koko hankkeen toteuttaminen kestäisi useita vuosia.
Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ympäristökeskus pitää erityisen tärkeänä, että hankkeessa käytetyt arviointimenetelmät selostetaan tarkemmin. Nykytilanne tulee kuvata selostuksessa nykyistä tarkemmin ja on myös esitettävä näkemys siitä, miten alue ja sen luonne muuttuu.
Tuulivoimaloiden ja sähkölinjojen etäisyydet asutuksesta tulee tarkistaa. Myös sosiaalisten vaikutusten tasokas arviointi on tärkeää YVA-prosessissa koskien koko vaikutusaluetta. Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on tuotava mukaan asukaskysely ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista ja elinkaaritarkastelun tulee olla mukana eri vaikutusten arvioinnissa.
Hankkeen arviointiohjelmassa on tarkasteltu kahta eri vaihtoehtoa, eli että hanketta ei toteuteta tai se toteutetaan Raippaluodon sisämaahan. Vaihtoehdosta sijoittaa tuulivoimalaitos Raippaluodon edustan merialueelle on luovuttu.
Ympäristökeskuksen mielestä tuulivoimaloiden sijoittelussa kannattaa myös harkita tuulivoimaloiden tiivistämistä. Hankkeessa on tutkittava nykyisten vaihtoehtojen lisäksi vähintään yksi lisävaihtoehto, sekä perusteltava miksi merikaapelivaihtoehtoa ei katsota vaihtoehdoksi voimajohdolle.

Lue lisää

Katso kaikki