Miten uudet rakentamismääräykset vaikuttavat suunnittelijan työhön?

Suomen rakentamismääräyskokoelman useita vuosia kestänyt uudistamistyö saatettiin päätökseen vuonna 2017. Periaatteessa kaikki valtakunnalliset rakentamista koskevat määräykset on kirjoitettu uudestaan.

Muutoksia on tullut, ja suunnittelijan on välttämätöntä ne tunnistaa. Rakennuksen suunnittelu on tänä päivänä eriytynyttä. Eri osa-alueisiin on omat erityissuunnittelijansa.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on hallita kokonaisuutta ja koordinoida sekä vastata suunnittelun laa­dusta, mutta myös erityissuunnittelua varten voi olla kyseisen erityisalan kokonaisuu­desta vastaava erityissuunnittelija.

Tässä kirjassa esitellään vuoden 2018 alusta voimaan tulleet, asetuksina annetut valtakunnalliset rakentamismääräykset pääpiirteissään.  Uudet määräykset sisältävät systemaattisesti tämän hetken käsityksen siitä, mitä on hyvä rakentaminen ja miten rakennuksia voidaan korjata niiden ominaispiirteet säilyttäen ja elinkaarta samalla pidentäen.

Kirjassa selostetaan myös määräysten soveltamisen tueksi laadittuja ohjeita kuten ympäristöministeriön ja eri järjestöjen ohjejulkaisuja sekä niin sanottuja TOPTEN-kortteja, joilla kehitetään yhtenäisiä käytäntöjä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja eräiden rakennusalan järjestöjen kanssa.

Rakentamismääräykset ja suunnittelija –Kirjassa on kahdeksan päälukua. Aluksi esitellään rakentamismääräyskokoelman osat ja soveltamisala sekä tulkintaan ja harkintaan liittyviä näkökulmia.  Seuraavaksi kerrotaan suunnittelijan roolista hankkeessa.

Kirjan laajimmassa 3. luvussa uudet asetukset käydään läpi suunnittelijan työn kannalta. Luvuissa 4 ja 5 kerrotaan suunnitelmista ja siitä, mitä suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon. Luvussa 6 selostetaan lupamenettelyä ja luvussa 7 viranomaisvalvontaa rakennustyön suorituksessa.

Viimeinen luku ”Rakennus on kokonaisuus” kokoaa yhteen kirjassa esitetyt asiat. Uudet rakentamismääräykset ovat RT-säännöskortteina kirjan laajassa liiteosassa.

Kirja on havainnollinen ja tiivis esitys uusien määräysten vaikutuksista käytännön suunnittelutyöhön. Se on tarkoitettu erityisesti suunnittelijoille mutta soveltuu myös oppikirjaksi.

Kommentit

    Kaj Krister Nyman
    16.8.2019 11:23

    Loppukäyttäjä on voimaton kun grynderit ja urakoitsijat eivät nykyisin kunnioita rakentamismääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Suurin syy on se ettei nykyisin ole käytännössä lainkaan tekijöistä riippumatonta val vontaa. Rakennusvalvontavirastojen toiminta on palautettava aktiiviseksi työmaiden valvonnaksi suunnitelmien tarkastamisen ohella.

Jätä kommentti

*

*