Lapin AMK: Käynnissä mittava investointihanke

Lapin ammattikorkeakoulu tiedottaa, että Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnissä mittava investointihanke. 2,5 miljoonan euron laite- ja ohjelmistoinvestointi tukee alueen yritysten vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä innovaatioita.

Talotekniikka-lehti

Uusia kehittämisympäristöjä syntyy yhteensä kuusi, ja ne palvelevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lisäksi ammattikorkeakoulun opetusta. Laboratoriotilat tulevat Kemiin, Rovaniemelle ja Tornioon. Hankkeen mahdollistaa Lapin liiton myöntämä EAKR-rahoitus.

Digitalisaatio on viime vuosina murtautunut kaikille toimialoille. Keinoäly, virtualisaatio, robotisaatio, terveyden instrumentointi, bioteknologia, digitaaliset joukkoalustat ja energiateknologia ovat hyviä esimerkkejä teknologioista, jotka ovat kehittyneet huimasti.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten huomiointi on osa yritysten kilpailukykyä

Korkeakoulujen TKI-toiminnan rooli uusien teknologioiden käyttöönoton yleistämisessä on suuri, sillä PK-yrityksillä ei ole aina resursseja investoida uusimpia laitteita ja ohjelmistoja innovaatioiden kehittämiseen ja kokeilemiseen. Ylläpitämällä Lapin AMKin laboratorioiden valmiuksia varmistetaan siten alueen PK-yritysten mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

360 Low Carbon Investments hankkeessa kehitetään demonstraatio- ja pilotointiympäristöjä palvelemaan erityisesti vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta edistäviä innovaatioita ja tuotekehitystä. Laite- ja ohjelmistoinvestoinnit tehdään palvelemaan kuutta sisällöllistä teemaa:

  1. älykäs vähähiilinen rakentaminen
  2. robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa
  3. energiatehokas uudistuva teollisuus
  4. olosuhdetestaus
  5. Digital Experience Lab ja
  6. Biolaboratorio.

Yritysten käytännön tarpeiden tunnistaminen

Lapin ammattikorkeakoulu toimii vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. Aluetta palvelevia TKI-hankkeita on jatkuvasti käynnissä 100-150. Lappilaisille PK-yrityksille tehdystä kyselystä käy ilmi, että ne kokevat resurssien ja ajan puutteet suurimpina esteinä toimintansa kehittämiselle. Samalla niissä toivotaan verkostomaista yhteistyötä kehityshankkeissa Lapin AMKin ja toisten yritysten kanssa. Verkostomaisen yhteistyön tarve on tunnistettu myös alueellisessa klusteriyhteisössä.

360 Low Carbon Investments -hankkeessa otetaan laaja 360-perspektiivi vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa. Vähähiilisiä ratkaisuja kehitetään niin rakennus-, ICT- ja maa- ja metsätalouden toimijoiden, teollisuuden kuin palvelualojenkin näkökulmasta. Purkamalla toimialojen välisiä siiloja voidaan vaikuttaa laajamittaisesti ilmastotavoitteissa pysymiseen ja samalla aktivoida yrityksiä mukaan kehittämistoimintaan.

360 Low Carbon Investments -hankeinfo

Hankkeessa tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittymistä Lappiin. Samalla syntyy kestävää kasvua ja työtä. Tavoitteena on osallistaa 50 yritystä tutustumaan uusiin kehitysympäristöihin ja saada niistä vähintään 20 käynnistämään innovaatiotoimia ja vähintään 10 toteuttamaan käytännön demonstraation tai prototyypin valmistuksen.

Hankkeen investointien myötä luodaan yhteensä kuusi tutkimus-, osaamis-, laboratorio- ja innovaatioympäristöä Kemiin, Rovaniemelle ja Tornioon. Laboratorioympäristöissä yhdistetään fyysiset testausympäristöt, digitaaliset ympäristöt, uudet teknologiset laiteratkaisut ja käyttäjäkokemukset. Investointihankkeeseen osallistuu neljä Lapin ammattikorkeakoulun osaamisryhmää: Älykäs rakennettu ympäristö, Digitaaliset ratkaisut, Uudistuva teollisuus ja Tulevaisuuden Biotalous.

Hankebudjetti on  2 547 972 euroa, josta Lapin liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahoituksen osuus on 1 783 580 euroa. Hanke päättyy 31.12.2022.

 

Lue lisää

Katso kaikki