Kiinteistöjen vesilaitteistojen liitännöissä korjaustarpeita

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti joulukuussa kunnille toimenpidepyynnön, jossa se pyysi kuntien terveydensuojeluviranomaisia selvittämään yhteistyössä talousvettä toimittavien laitosten kanssa, onko vesilaitosten verkostoon liitetyissä kiinteistöissä käytetty sellaisia teknisiä ratkaisuja, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Selvityspyynnön taustalla oli Nokialla loppuvuodesta 2007 sattunut vesiepidemia, jonka syynä oli, että jäteveden puhdistamolla ns. teknisenä vetenä käytettyä puhdistettua jätevettä pääsi vesijohtoverkostoon auki jääneen venttiilin kautta.
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset tarkastivat yhteistyössä vesihuoltolaitosten, kuntien rakennusvalvontaviranomaisten sekä aluepelastuslaitosten ja konsulttien kanssa yhteensä noin 4 750 kohdetta. Noin 2 950 riskikohteeksi valitussa kiinteistössä ei ollut huomautettavaa.
Tähän mennessä 80 prosenttia kunnista on tehnyt pyydetyt tarkastukset. Osassa kunnista selvitys on vielä kesken.
Lääninhallitukset kokosivat kuntien tuloksista alueelliset yhteenvedot ja toimittivat ne Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle (STTV), joka on laatinut selvityksestä valtakunnallisen yhteenvedon.
Yhteenvedon perusteella kiinteistöjen vesilaitteistojen liitännöissä vesijohtoverkkoon on korjaustarpeita. Tarkastukset kohdistettiin erityisesti kiinteistöihin, joissa talousveden likaantumisen vaara on suurin.
Tällaisia olivat jäteveden pumppaamot ja puhdistamot, lämpökeskukset, voimalaitokset sekä erilaiset paljon vettä käyttävät teollisuuslaitokset. Tarkastetuista kohteista noin 38 prosentissa esiintyy puutteita, joista kuitenkin vain pieni osa voi poikkeuksellisissa tilanteissa vaikuttaa talousveden laadun heikkenemiseen ja aiheuttaa terveyshaittoja. Viranomaiset ovat määränneet riskikohteet korjattaviksi. Kiinteistöjen omistajat vastaavat siitä, että laitteistot ovat asianmukaisessa kunnossa.Talousveden turvallisuutta on lisätty korjaamalla riskikohteita

Selvityksen mukaan suhteellisesti eniten korjaustarpeita oli teollisuudessa. Kuntien terveysviranomaiset ovat jo antaneet korjausmääräykset terveyshaitan ehkäisemisen kannalta merkittävimmistä puutteista. Lievemmistä puutteista on annettu korjauskehotuksia tai puute on korjattu tarkastuksen yhteydessä paikan päällä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo, että vakavimmat puutteet korjataan. Näillä toimenpiteillä varmuutta talousveden turvallisuudesta on pystytty lisäämään.
Talousveden laadusta, vesihuollosta ja rakentamisesta vastaavien hallinnonalojen edustajat analysoivat selvityksestä saadut tulokset ja arvioivat sen jälkeen tarpeet ohjeistuksen tai lainsäädännön kehittämiseksi. Nokian vesionnettomuuden jälkeen on jo aloitettu kriisiviestintäohjeiden uusiminen. Lisäksi vesihuoltolaitoksille kaavaillaan pakollista varautumissuunnitelmaa, joka sisältäisi myös riskinarvioinnin.

Lue lisää

Katso kaikki