Kansallisella ilmansuojeluohjelmalla parannetaan ilmanlaatua

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen ilmansuojeluohjelman vuoteen 2030.

Ilmansuojeluohjelman tavoitteena on vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja ja parantaa ihmisten elinympäristön viihtyisyyttä. Ohjelma perustuu EU:n päästökattodirektiiviin, joka asettaa päästöjen vähentämisvelvoitteet rikkidioksidille, typen oksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille, pienhiukkasille ja ammoniakille.

Jäsenmaiden laatimien ohjelmien tarkoituksena on vähentää ilmansaasteista aiheutuvia terveyshaittoja EU:n alueella puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelmaa varten tehtyjen selvitysten mukaan Suomi täyttää päästökattodirektiivin velvoitteet jo energia- ja ilmastostrategiassa (2016) sekä maatalouden ammoniakkiohjelmassa (2018) sovituilla toimilla. Tämä ei kuitenkaan riitä terveyshaittojen ja niistä aiheutuvien haittakustannusten merkittävään vähenemiseen.

Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain noin kaksituhatta ennenaikaista kuolemaa, vaikka ilmamme arvioidaan olevan maailman puhtainta. Eniten terveyshaittoja aiheuttavat pienhiukkaset, joiden suurin lähde Suomessa on puun pienpoltto.

Puun pienpolton haittoihin tartutaan ilmansuojeluohjelmassa informaatio-ohjauksella, kiukaiden ja muiden polttolaitteiden kehittämisellä vähäpäästöisemmiksi ja savuhaittojen ehkäisyn tehostamisella. Ohjelma ei kiellä tai rajoita puun pienpolttoa.

Puun pienpolton aiheuttamat haitat ovat suurimmillaan pientalovaltaisissa taajamissa, joissa puunpolton savut tulevat matalalta ja jäävät hengityskorkeudelle.

Pienpolton suhteellinen osuus pienhiukkaspäästöistä tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä, koska muiden päästölähteiden eli tieliikenteen, työkoneiden, teollisuuden ja energiantuotannon päästöt vähenevät lainsäädännön keinoin.

Lue lisää

Katso kaikki