Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöllä tulosta

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat, että valtion ja Helsingin seudun kuntien edellisen, vuosille 2016–2019 solmitun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen seuranta on valmistunut. Kaupunkiseudun asuntotuotanto, kaavoitus ja liikenne ovat kehittyneet tavoitteiden mukaisesti, ja sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin.

Sopimuksessa sovittiin yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista toimista seudun yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Sopimuksella on vahvistettu kaupunkiseudun eheää yhdyskuntarakennetta ja luotu edellytyksiä kestävälle liikkumiselle. Liikkumista on ohjattu kestäviin kulkumuotoihin. Sopimuksella on edistetty asuntomarkkinoiden toimivuutta ja kiritetty asuntotuotantoa, jotta asuntotarjonta vastaisi paremmin kasvavaan kysyntään.

– MAL-sopimukset ovat synnyttäneet toimintakulttuurin, joka sitoo osapuolia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kuvaa. – On hienoa nähdä, että tulosta on tullut. Ilman sopimuksia kaupunkiseutujen kehitys kohti kestävää ja hiilineutraalia kaupunkiseutua tuskin olisi samanlaista.

– Valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuus on tärkeää ja sitä on syvennettävä, jotta liikennejärjestelmän kehittämiseen perustuvan maankäytön ja asumisen kestävyyttä voidaan parantaa entisestään. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkossa enemmän toimenpiteitä, joilla edistetään joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä ja muita kestäviä liikkumismuotoja, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Uusien Helsingin seudulle rakentuvien asuntojen tavoite oli sopimuksessa kunnianhimoinen ja vuosittain kiristyvä. Seudulle valmistui sopimuskauden aikana yli 64 000 asuntoa, mikä ylitti asetetun tavoitteen 4 000 asunnolla.

Kuntakohtaisia eroja tavoitteen toteutumisessa oli. Asuntotuotanto painottui voimakkaasti vapaarahoitteisiin kerrostaloihin. Seudulle valmistuneista asunnoista noin 14 500 oli valtion korkotukemaa tuotantoa.

– Asuntotuotanto on ollut tällä menneellä nelivuotiskaudella ennennäkemättömän suurta, ja näin on pystytty vastaamaan kohtuuhintaisen asumisen kovaan tarpeeseen, Mikkonen kertoo.

Sopimuskaudella 2016–2019 valtaosa Helsingin seudun asuntotuotannosta sijoittui yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kannalta kestäviksi tunnistetuille alueille. Valmistuneista asunnoista 87 prosenttia sijoittui yhdyskuntarakenteen kannalta hyville sijainneille.

Asemakaavojen ulkopuolisen hajarakentamisen osuus oli vain prosentin. Kaavoituksessa hyväksytystä kerrosalasta 89 prosenttia sijoittui hyville sijainneille. Asemakaavoitettua kerrosalaa hyväksyttiin seudulla yhteensä 5,77 miljoonaa kerrosneliömetriä, mikä miltei saavutti sopimuksessa asetetun kaavoitustavoitteen. Myös kaavoituksessa kunnissa oli eroja.

Sopimuksissa määritellyt liikenteen toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin. Suurimmat muutokset HSL-alueen joukkoliikenteessä liittyvät Länsimetron valmistumiseen ja Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen. Joukkoliikenteen matkojen määrä kasvoi sopimuskauden aikana. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty yhteisin toimenpitein.

– Jatkossa MAL-sopimusten merkitys kasvaa entisestään. Alkavalla sopimuskaudella satsaukset kaupunkien kestävään kasvuun ja liikenteeseen ovat historiallisen mittavia. Yhdessä valtio ja kaupungit voivat saada liikenteen päästöt laskuun ja rakentaa hiilineutraaleja kaupunkeja, Harakka sanoo.

Valtio ja Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen uusista MAL-sopimuksista, joka on laadittu vuosille 2020-2031. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. MAL-sopimusmenettelyn laajenemiseksi neuvotteluja jatketaan kolmen uuden seudun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki