Energian tuhlaus päättyy tiedolla ja yhteistyöllä – Vapaaehtoiset sitoumukset vauhdittavat kiinteistöalan vihreää siirtymää

Kuva: Pixabay

Kiinteistöalan toimijoiden pitäisi tuoda aktiivisemmin esille alan uudistumistarvetta ja ilmastonmuutoksen hillintää edistäviä toimenpiteitä, sanovat Technopolis ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito tiedotteessaan.

Kiinteistöala kuluttaa merkittävän osan maailman energiasta ja aiheuttaa jopa 37 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Alalla on kiistaton ja tärkeä rooli paitsi ilmastonmuutoksen hillinnässä myös energiankuluttajana.

IPPC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) uusimman ilmastoraportin mukaan tehokkaita päästövähennyskeinoja ovat erityisesti kiinteistöalaan kohdistuvat toimenpiteet, kuten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Raportin mukaan ilmastotoimien on myös kiihdyttävä, jotta pääsemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Ilmastonmuutoksen myötä kiinteistöihin kohdistuvien sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat riskit sekä kiinteistöalan sopeutumisen tarpeet kasvavat. Maailmanpoliittinen tilanne ja materiaalien sekä energian hinnannousu tuovat lisähaasteita kiinteistöalan ilmastotyöhön, mutta eivät saisi lyhytnäköisesti hidastaa toimiin ryhtymistä vaan enemminkin kannustaa pitkän tähtäimen strategiseen ajatteluun. Hiilineutraalius ja sään ääri-ilmiöiden huomiointi vievät lopulta liiketoimintaa samaan tavoitteeseen eli kohti ilmastokestävämpää toimintaa.

Voimakkaampia toimia tarvitaan

Technopolis Holding Oyj:n kiinteistöjohtaja Kari Kokkonen. Kuva: Technopolis Holding Oyj

Ympäristöministeriön kaavailema rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen perustuva lainsäädäntöuudistus vauhdittaa rakennusalan muutosta Suomessa tulevina vuosina. Voimaan astuva säädösohjaus koskisi aluksi uudisrakentamista ja laajamittaisia korjaushankkeita, mutta kattaisi lopulta kaikki rakennukset.

Technopoliksen ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tiedotteen mukaan lainsäädännön aikataulusta riippumatta on tärkeää, että kaikki alan toimijat ryhtyvät voimakkaampiin toimiin nyt. Esimerkiksi kiinteistöjen rakennusvaiheen päästöjen vähentämiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota sen sijaan, että keskitytään ainoastaan käytönaikaisiin päästöjen vähentämiseen.

Hiilineutraalisuustavoitteeseen pääseminen kiinteistöjen rakentamisen aikaisten päästöjen suhteen edellyttää alan kaikkien toimijoiden kuten suunnittelijoiden, materiaalivalmistajien sekä rakentajien osaamista ja kehitystyötä. Esimerkiksi uudiskohteita rakentavien rakennusyhtiöiden tulisi huomioida kiinteistösijoittajien päästövähennystavoitteet, mikäli toivovat kohteidensa houkuttelevan vastuullisia kiinteistönomistajia.

Luonnollisesti myös käytössä olevien rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä on lisättävä. Myös markkinoilla olevilla tuotteilla on mahdollista vähentää rakennusten hiilijalanjälkeä, mutta alalle kaivataan lisää kierrätys- ja vähähiilisiä materiaalivalmistajia vauhdittamaan tarvittavaa muutosta.

Parhaat tulokset edellyttävät tietoa ja selvitystyötä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen. Kuva: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Tiedotteen mukaan rakentamiseen liittyvien päästöjen vähentämisen lähtökohtana tulee aina olla nykytilanteen kartoittaminen ja päästömäärien selvittäminen. Esimerkiksi rakennustyömaiden toimintojen tarkempi seuraaminen ja tiedon kerääminen muun muassa käytössä olevien materiaalien ja työmaakoneiden osalta parantavat laskennan tulosta. Tämä helpottaa samalla vaihtoehtoisten toimintojen, materiaalien tai työkoneiden valintaa päästöjen vähentämiseksi ja kustannusten laskemiseksi.

Myös ennakointi on ratkaisevassa asemassa – rakennusprojektien huolellinen suunnittelu ja rakennuksen päästöjen elinkaariarviointi auttavat tunnistamaan kustannustehokkaat keinot rakennuksen vähähiilisyyden saavuttamiseksi.

Ympäristöministeriö on paraikaa kehittämässä kansallista Euroopan Unionin standardien mukaista rakennuksen aikaisten hiilipäästöjen laskentamenetelmää, joka yhtenäistää kiinteistöalan päästöjen laskentatapaa.

Julkiset sitoumukset priimusmoottorina

Ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa ja laskentamenetelmien vahvistumista vapaaehtoiset ympäristösitoumukset vauhdittavat kiinteistöalan vihreää siirtymää. Esimerkiksi kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings Commitment –sitoumuksen allekirjoittavat organisaatiot tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista.

Sekä Technopolis että LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ovat allekirjoittaneet tämän World Green Building Councilin perustaman sitoumuksen ja sitoutuneet siirtymään hiilineutraaliin energiaan kaikissa kiinteistöissään vuoteen 2030 mennessä. Yritykset kannustavat alan muitakin organisaatioita tuomaan näkyvyyttä toimialalla tarvittaville nopeille muutoksille.

Lue lisää

Katso kaikki