EK:n PK-suhdannebarometri: Rakennusyritysten arviot tulevasta ovat varsin synkät

EK:n lokakuussa tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannekuva kääntyi jyrkästi huonompaan loppukesällä ja alkusyksyllä. Tuotannon ja henkilöstön kehitys oli selvästi aiempaa heikompaa, ja tämänhetkistä tilannetta luonnehdittiin jo tavanomaista synkemmäksi.
Samoin odotukset lähikuukausille ovat heikentyneet tuntuvasti lisää. Teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto ja henkilöstö supistuisivat, ja myös palveluissa myynnin kasvu jäisi hyvin vähäiseksi. Teollisuudessa PK-yritysten odotukset ovat jonkin verran synkemmät kuin suurten yritysten. Muilla toimialoilla merkittäviä eroja yrityskokoluokkien välillä ei ollut.
Suhdannekuvan nopea heikkeneminen näkyy kapasiteetin käyttöasteen laskuna ja työvoimapulan hälvenemisenä. Työvoimapula vaivaa kuitenkin PK-sektoria enemmän kuin yli 250 hengen yrityksiä.
Suhdannenäkymien saldoluku oli teollisuuden pk-yrityksillä lokakuussa -50. Heinäkuussa saldoluku oli -32. Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien osuudesta niiden heikkenemistä odottavien osuus. Paranevia suhdanteita ennusti lokakuussa vain yksi pro-sentti teollisuusyrityksistä. Suhdanteiden heikkenemistä lähikuukausien aikana odotti puolestaan 51 % vastaajista.
Rakennusyritysten arviot tulevasta ovat varsin synkät. Rakentamisessa suhdannenäkymien sal-doluku oli lokakuussa -71, kun se oli heinäkuussa -31. Uusimmassa tiedustelussa yksikään vastaaja ei odottanut suhdanteiden paranemista lähiaikoina. Tilanteen heikkenemiseen uskoi 71%.
Palveluyrityksien suhdannenäkymät ovat edelleen asteittain heikentyneet. Saldoluku oli lokakuussa -33 (heinäkuussa -22). Suhdanteiden odottaa vahvistuvan viisi prosenttia vastaajista ja heikkenevän 38 %.Tuotanto-odotukset heikot – myös palvelualojen kasvu jää vaisuksi

Tuotannon kasvu taittui alkusyksyllä loivaksi laskuksi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Palvelualoilla myynti kasvoi vielä jonkin verran. Teollisuuden ja rakentamisen pk-yritykset odottavat tuotannon laskusuunnan voimistuvan lähikuukausina. Palvelualojen myynnin kasvu jäisi jo hyvin vähäiseksi. Tilauskanta on laskenut selvästi alle normaalin sekä teollisuuden että rakentamisen pk-yrityksillä.

Myös henkilöstöodotukset vaatimattomat

Teollisuuden ja rakentamisen pk-yritysten henkilöstömäärä kääntyi pieneen laskuun alkusyksyllä. Myös palveluyrityksissä työvoiman kasvu päättyi. Odotukset lähikuukausille ovat samoin vaatimattomat. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman väheneminen jatkuu, ja myös palvelualoilla henkilökunnan määrä saattaa laskea aavistuksen.

Kapasiteetin käyttöaste painunut nopeasti, työvoimapula hellittää

Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa ja rakentamisessa heikentynyt nopeasti. Teollisuudes-sa enää 61 prosentilla yrityksistä oli kapasiteetti täydessä käytössä. Kapasiteettipulaa oli kahdeksalla prosentilla vastaajista.

Työvoimapula on hellittämässä, mutta se on PK-yrityksillä vaikeampi ongelma kuin suurilla. Teollisuudessa siitä kärsi 12 %, rakentamisessa 9 % ja palveluissa 17 % vastaajista.

Kustannusten nousu hidastuu selvästi, mutta hintakehitys heikkenee

Kaikkien toimialojen pk-yrityksillä kustannustaso on jatkanut voimakasta kohoamista. Hintojen vahvistuminen oli teollisuudessa ja palveluissa kohtuullista, mutta rakentamisessa hinnat taittuivat jo pieneen laskuun.

Lähikuukausina kustannuspaineiden ennustetaan selvästi helpottavan. Samalla kuitenkin hintojen nousun ennustetaan päättyvän teollisuudessa. Rakentamisessa hintojen lasku kiihtyisi ja palvelualoilla niiden nousun ennustetaan hidastuvan lisää.

PK-Suhdannebarometri lyhyesti

PK-Suhdannebarometriin vastasi 858 yritystä. Vastaajat työllistivät Suomessa lähes 60 000 henkeä. Kysely tehtiin 1. – 24.10.2008. Yksittäiset vastaukset on painotettu teollisuudessa ja rakentamisessa yrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla.

PK-suhdannebarometri.PDF

Lue lisää

Katso kaikki