Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kiinteistö- ja rakentamisalan suurin kehittämishaaste

Kiinko (Kiinteistöalan Koulutussäätiö) teetti syyskuussa 2008 Fountain Park Oy:llä verkkohaastattelun, jossa kysyttiin kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoilta: �?�Mieti 10 vuoden tähtäimellä – mitkä asiat vaikuttavat alan kehitykseen?�?�.
Spontaaneissa vastauksissa nousivat vahvimmin esiin seuraavat kuusi teemaa: Ympäristötietoisuus ja energiatehokkuus, yksilölliset asiakastarpeet ja korkea vaatimustaso, talous, omistajuus, rahoitus ja korkokanta, väestön ikääntyminen, ammattitaidon merkityksen kasvu sekä rakennemuutos ja lainsäädäntö.
Osallistujia pyydettiin myös priorisoimaan kerättyjä muutostekijöitä: �?�Mikä on tärkeää kehittämisen kannalta?�?� Tärkeimmiksi nousivat: ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (selkeästi eniten priorisoitu asia), kustannustehokkuus ja nousevien kustannusten hallinta, korjausrakentamisen kasvava tarve, rakennusteknologian ja menetelmien kehitys, virtuaalisuus, tietotekniikka ja internet kanavana, asiakastarpeiden muutokset (ikääntyminen, etätyö, yksilöllisyys, palvelut)Tutkimuksen taustaa
Kiinko tutkii osaamistarpeiden ennakointihankkeessaan toimialan muutosvoimien vaikutusta yritysten kehitysedellytyksiin ja toisaalta osaamistarpeita yrityksissä. Yhdistämällä nämä kaksi näkökulmaa luodaan uudenlainen tapa vertailla yritysten kehityskykyä ja menetelmä sen parantamiseen.
Projektissa yhtenä tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia tulevaisuuteen. Samalla pilotoitiin verkkopohjaisia elementtejä ennakointijärjestelmään, jonka avulla yritykset voisivat itse arvioida tulevan menestyksensä edellytyksiä ja henkilöstö voisi arvioida omaa osaamistaan.
Verkkopohjaiseen pohdintaan osallistui 1.174 rakentamis- ja kiinteistöalan toimijaa. Osallistujista lähes puolet toimii johdon tehtävissä, toisen puolen jakautuessa melko tasan asiantuntija- ja toimihenkilövastaajien kesken.
Kiinkon kehittämishankkeen seuraavassa vaiheessa tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita ja viedään eteenpäin yrityskohtaiseen käyttöön soveltuvia osaamistarpeiden ennakoinnin ja nykyosaamisen mittaamisen verkkopohjaisia työkaluja.
Kiinkon yhteistyökumppanina hankkeessa toimivat verkkopohjaiseen osallistamiseen ja ennakointiin erikoistunut Fountain Park Oy ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää

Katso kaikki