�ljy- ja Kaasualan Keskusliitto: �ljylämmityksessä pystytään saavuttamaan ilmastotavoitteet

�?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto uskoo, että öljylämmityksessä voidaan Suomessa saavuttaa kaikki hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja uusiutuvien energioiden edistämistä koskevat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.
-Selvitystemme mukaan tavoitteisiin päästään parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja liittämällä aurinkolämpö yhä useampaan uusittavaan öljylämmitysjärjestelmään. Kun samaan aikaan öljy-yhtiöt lisäävät lämmitysöljyyn asteittain kasvavan biopolttoöljyosuuden, voi öljylämmittäjä olla rauhallisin mielen tulevaisuuden suhteen, sanoo �?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.
�?ljyalan skenaariossa arvioidaan, että eri säästökeinoin keskimääräisen öljylämmitteisen omakotitalon lämmitysenergian kulutus vähenisi 18 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjen määrä 32 prosenttia tarkastelujaksolla vuodesta 2005 vuoteen 2020.
Koko öljylämmitteisen omakotitalokannan energiankulutus vähenisi 32 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt 45 prosenttia, kun otetaan huomioon, että öljylämmityskannan ennustetaan markkinalähtöisesti supistuvan tämän hetkisestä noin 250 000 talosta, koska öljyn hinnan odotetaan pysyvän aiempaa korkeammalla tasolla kuten muidenkin energioiden hintojen.
�?ljylämmitykseen yhdistetyn uusiutuvan energian osuus kasvaisi tarkastelujaksolla vajaasta kymmenestä prosentista 27 prosenttiin. Biopolttoöljyn osuus voisi vuonna 2020 olla noin 16 tilavuusprosenttia lämmitysöljyn kokonaismäärästä.
Nupponen huomauttaa, että öljylämmityskiinteistöissä on jo viimeisten kymmenen vuoden aikana saavutettu erittäin merkittävää energiansäästöä uusimalla laitteistoja ja tekemällä taloissa muita energiatehokkuutta parantaneita toimenpiteitä sekä ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä ja puuta öljyn rinnalle.
�?ljylämmitystaloissa on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana noin 275 000 erillistä energiatehokkuutta parantavaa toimenpidettä. Niistä noin 100 000 on ollut öljylämmityskattiloiden uusimisia. Muut toimenpiteet ovat olleet muun muassa ikkunoiden vaihtoja ja rakennusten yläpohjan ja ulkoseinien lisälämmöneristämisiä, joilla on suuri merkitys rakennuksen energiankulutuksen kannalta.
Vastikään uusittu valtiovallan ja öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III jatkaa öljylämmittäjien kannustamista energiaa säästäviin toimiin, joihin vesikiertoinen järjestelmä antaa monia mahdollisuuksia.
Sopimukseen liittyen öljy-yhtiöt ovat asettaneet alan yhteisen tavoitteen biopolttoöljyjen tuomisesta lämmitysmarkkinoille. Tavoitteen mukaan biopolttoöljyjen osuus lämmityspolttonesteistä olisi kaksi prosenttia jo ensi vuonna. Osuus pyritään kasvattamaan niin, että se olisi kymmenen prosenttia vuonna 2016.
Kuluvan vuoden alussa öljyalan toimijat aloittivat yhdessä parin vuoden kenttätutkimuksen erityyppisten biopolttoöljyseosten käyttäytymisestä tavallisissa öljylämmitysjärjestelmissä. Tulokset testeistä Keski-Euroopassa ovat olleet positiivisia.
Omakotitalojen öljylämmityksen osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on alle kaksi prosenttia. �?ljylämmityksen hiilidioksidipäästöjen osuus on vain 2,5 prosenttia fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Kevyestä polttoöljystä vain runsas 40 prosenttia käytetään lämmitykseen. Loput käytetään maataloudessa, traktoreissa ja työkoneissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.
Nupponen puhui maanantaina 5. toukokuuta �?ljy- ja kaasualan vuosikirjan 2008 julkistamistilaisuudessa.�?ljyesiintymiä löydetään jatkuvasti

Viime vuonna maailman öljyn kulutus lisääntyi 1,2 prosentilla, ja kulutuksen kasvu tapahtui OECD-alueen ulkopuolella. Kiinassa öljyn kulutus jatkoi kasvoi jälleen voimakkaasti, ja kasvu oli nyt 4,5 prosenttia. Suurin öljyn käyttäjä on Yhdysvallat, jonka osuus maailman öljynkulutuksesta on neljännes.

Suurimmat öljyn tuottajamaat olivat Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat ja Iran. �?ljyntuottajamaiden järjestön Opecin osuus maailman öljyntuotannosta oli 41 prosenttia.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuoreimman, huhtikuun ennusteen mukaan öljyn kulutus olisi tänä vuonna keskimäärin 87,2 miljoonaa barrelia päivässä, mikä olisi 1,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, jolloin öljyn kulutus oli IEA:n mukaan 86,0 miljoonaa barrelia päivässä.

-�?ljyn hinta on viime ja tänä vuonna tehnyt kaikkien aikojen ennätyksiä myös reaaliarvoltaan, ja odotukset hintakehityksen suhteen ovat osittain ristiriitaisia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että viime aikojen korkea hinta ei johdu öljypulasta, sillä mittavia löytöjä tehdään yhä ja öljyä riittää vuosikymmeniksi, toteaa Nupponen. Hänen mukaansa kysymys on siitä, kuinka paljon öljyvaroista pystytään tuottamaan raakaöljyä ja jalostamaan öljytuotteita kattamaan koko ajan kasvava kysyntä.

Maakaasun käyttö kasvaa

Maakaasun osuus maailman energiankulutuksesta on noin neljännes. IEA on ennustanut maakaasun käytön lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. EU-maiden maakaasun käytön on arvioitu nousevan nykyiseltä reilun 500 miljardin kuution tasolta jopa 700 miljardiin kuutioon vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Tuoreimman, vuoden 2006 tilaston mukaan maakaasun kulutus kasvoi toissa vuonna 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat maakaasun tuottajat olivat Venäjä ja Yhdysvallat, joiden kummankin osuus tuotannosta oli noin viidennes. Nämä maat olivat myös suurimmat maakaasun käyttäjät.

Uusia maakaasuvarantoja löydetään jatkuvasti. Niiden määrän on arvioitu vastaavan nykyisellään runsaan 60 vuoden kulutusta myös kulutuksen huomioon ottaen.

�?ljy- ja kaasualan vuosikirja 2008

�?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuosittainen julkaisu �?ljy- ja kaasualan vuosikirja julkistettiin 5. toukokuuta. Kirjassa on tietoja, tilastoja ja kaavioita öljy- ja kaasualaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tilastot ja kaaviot löytyvät myös keskusliiton verkkosivuilta oil-gas.fi, samoin koko kirja PDF-muodossa.

Lue lisää

Katso kaikki