SKT palkitsi konkreettisista tutkimustuloksista

Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Alvar Lehtonen sai SKT:n 2000 euron sähköisen talotekniikan yliopistostipendin, joka maksettiin Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n nimikkorahastosta.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT edistää sähköisen talotekniikka-alan kehittämistä muun muassa palkitsemalla stipendein henkilöitä, jotka ovat tutkimuksillaan tuottaneet alalle uutta, hyödyllistä tietoa. Tänä vuonna säätiö jakoi neljä stipendiä.

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi – 2000 euroa – annettiin Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2020 valmistuneelle Alvar Lehtoselle. Lehtosen diplomityön – Tiedonhallinta talotekniikkahankkeessa ja ylläpidossa – tavoitteena oli selvittää talotekniikka-alan rakennushankkeiden tiedonhallinnan nykytilaa ja yleisimpiä ongelmakohtia sekä tutkia, miten tulevaisuudessa olisi suositeltavaa toimia.

Työn teoriaosuudessa Lehtonen tutki hankkeiden osapuolten vuorovaikutuskanavia ja yhteistyöprojektien tiedonhallintaa. Työn rakenne muotoutui hyvin aiheeseen perehdyttäväksi kokonaisuudeksi.

Tutkimus antaa pohjatiedot rakennusprojektien eri osapuolille. Se toimii myös hyödyllisenä aineistona tuleviin tiedonkulun ja -hallinnan jatkojalostamista kehittäviin projekteihin. Diplomityössään Lehtonen käsittelee ansiokkaasti digitalisoituvan ympäristön ja rakentamisen haastetta ja tuo esiin konkreettisia ehdotuksia nykytilanteen parantamiseksi.

Hyvä opinnäytetyö -stipendin – 1 000 euroa – sai Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK:ssa insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon vuonna 2020 suorittanut Satu Pöyhönen. Pöyhösen opinnäytetyön – Sähkösuunnitteluprojektin suunnitelmallinen aloittaminen ja toteutus – tarkoituksena oli kehittää sähkösuunnitteluprojektin aloitusta ja läpivientiä nykyistä suunnitelmallisemmaksi erityisesti projektin johdon ja projektipäällikön näkökulmasta.

Työssä selvitettiin opinnäytetyön toimeksiantaja -yrityksen nyky- ja tavoitetilannetta tutkimalla projektien johtamista ja projektipäällikön toimintaa projektin elinkaaren eri vaiheissa. Selvityksessä löydettiin konkreettisia kehittämiskeinoja nykytilanteen parantamiseen.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sähkösuunnitteluprojektin projektimalli ja MS-Project -pohjainen työkalu mallin käytännön toteuttamiseen. Työkalulla voidaan johtaa, hallita ja valvoa projektin etenemistä ja statusta koko projektin elinkaaren ajan.

Teknisen asiantuntijan antaman lausunnon mukaan Satu Pöyhösen opinnäytetyö toimii oivana oppaana sähkösuunnitteluyrityksille ja projektityöskentelyyn osallistuville henkilöille.

Perjantaina 20.11. jaettiin myös SKT-säätiön yhteyteen perustetusta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta Turvajärjestelmäasentajan stipendi sekä Hyvä opinnäytetyö -stipendi. Turvajärjestelmäasentajan stipendi 300 euroa myönnettiin Koulutuskuntayhtymä OSAO:ssa suoritetuista ansiokkaista turvatekniikan opinnoista Jere Paaso-Rantalalle.

Hyvä opinnäytetyö -stipendi jaettiin Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa pro gradu -tutkielman tekijöiden Markus Haarasen ja Janne Allosen kesken. Tutkielmassa kuvataan ansiokkaasti kameravalvonnan ja tekoälyn mahdollisuuksien suhdetta lainsäädäntöön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia uudistuksia. Palkinnon arvo on 1000 euroa.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä 2 000 euron arvoinen stipendi jaettiin 13.11.2020 Ensto Oy:n pääkonttorilla Porvoossa.  Stipendiä olivat jakamassa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen, SKT-säätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas ja Ensto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Keinänen ja se maksettiin Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä 1 000 euron stipendi jaettiin 20.11.2020 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin toimistolla Espoossa. Se maksettiin LSK:n rahastosta. Stipendin jakoi SKT-säätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas.

Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston maksamat stipendit jakoi Turva-alan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kimmo Arenius.

Lue lisää

Katso kaikki