Rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuutta parantava asetus lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla annetaan energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille. Vaatimukset tulisivat sovellettaviksi sekä uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä että rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tekniset järjestelmät ovat energiatehokkaita ja sisäilmaston laatu hyvä. Asetus on osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen toimeenpanoa Suomessa. Direktiivimuutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja siten hillitä ilmastonmuutosta.

Asetusluonnoksen mukaan uusiin rakennuksiin asennettavien sisälämpötilaa säätelevien laitteiden tulisi olla itsesäätyviä sekä toimia huonekohtaisesti tai määrätyllä alueella. Itsesäätyviä laitteita ovat esimerkiksi termostaattiset patteriventtiilit.

Vaatimuksia sovellettaisiin uudisrakennuksiin sekä lämmönkehittimen tai lämmityksen lämmönsiirtimen vaihtoon ja lisäämiseen silloin, kun vaatimus on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Jos rakennukseen asennetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, tulisi niiden täyttää asetusluonnoksen mukaiset kokonaisenergiatehokkuutta, mitoitusta, asentamista, käyttöönottoa sekä ohjaamista koskevat vaatimukset.

Vaatimuksia sovellettaisiin uudisrakennuksiin sekä järjestelmien uusimiseen, korvaamiseen tai parantamiseen, silloin kun vaatimukset ovat teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa. Kokonaisenergiatehokkuus tulisi myös arvioida ja dokumentoida.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmien sekä paikallisten sähköntuotantojärjestelmien käyttö rakennuksissa kasvaa. Asetusluonnos on tehty siten, ettei se rajoita uusien teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa rakennuksissa. Asetus ei aiheuttaisi uusia lupamenettelyjä.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2020.

Lausuntoja voi antaa 8.7.2020 asti lausuntopalvelu.fi-palvelussa:

 

Lue lisää

Katso kaikki