Lukijatutkimus vahvistaa Talotekniikka-lehden merkitystä

Talotekniikka-lehden tuore lukijatutkimus kertoo vahvasta lukijasidonnaisuudesta sekä lehden tärkeästä roolista lukijoiden ammatillisena tiedonlähteenä. Lukijat kokevat lehden olevan myös ammattimaisesti toimitettu sekä ajankohtainen.

Teksti: Heikki Heikkonen

Talotekniikka-lehden lukijatutkimuksen toteutti Talotekniikka-Julkaisut Oy:n toimeksiannosta Focus Master Oy Yrjö Lauhan johdolla. Tutkimus toteutettiin lehden lukijoille kohdistettuna sähköpostikyselynä joulukuussa 2019.

Vastauksia kertyi kaikkiaan 340 kappaletta, joten tutkimusaineisto on lukijatutkimuksen aineistoksi laaja ja sen voidaan katsoa antavan hyvin luotettavan kuvan lehden tilanteesta. Lauhan mukaan tulokset ovat tiivistetysti lehdelle hyvät.

– Olemme tehneet jo pitkään ja useaan otteeseen tutkimusyhteistyötä Talotekniikka-lehden kanssa. Nämä tulokset vahvistavat tutkijan näkemystä, että lehti on selvästi löytänyt oman kohderyhmänsä, joka kokee lehden itselleen tärkeäksi tietolähteeksi. Tämä seikka nousee tutkimuksesta ihan päällimmäisenä esiin, Lauha toteaa.

Lukemiseen käytettävä aika ja lehtien huomioarvo ovat monien lehtien keskuudessa heikentyneet, mutta Talotekniikka-lehti näyttää Lauhan mukaan olleen immuuni tällekin trendille.

– Vertailuryhmään nähden Talotekniikka-lehti on harvinaisen hyvin pystynyt saavuttamaan hyviä lukijatuloksia sekä säilyttämään arvokkaan lukijasuhteensa. Lehdelle tämä on torjuntavoitto mediamurroksen keskellä.

Monikanavaisuus tukee lehteä

Lauhan mukaan tutkittaessa monikanavaista tarjontaa, vahvistavat saadut tulokset fyysisen lehden merkitystä lukijoiden silmissä. Painettu lehti on kaiken keskipisteessä, ja sähköiset kanavat tukevat sitä sekä vahvistavat osaltaan lukijasuhdetta.

Talotekniikka-lehden julkaisukanavia arvioitaessa kolme tärkeintä kanavaa ovatkin juuri painettu lehti, lehden nettisivut ja viikoittainen uutiskirje. Näköislehti on selvästi kasvattanut osuuttaan lukukontakteista. Se tavoittaa nyt 40 prosenttia lukijoista.

– Näköislehteä seurataan tyypillisesti painetun lehden rinnalla. Pelkkää näköislehteä seuraavien osuus on sekin noussut, mutta on edelleen vaatimattomalla seitsemän prosentin tasolla.

Talotekniikan uutiskirjettä seuraa kaksi kolmasosaa vastaajista. Näistä merkittävä osa (64 prosenttia) seuraa säännöllisesti jokaista uutiskirjettä.

Tyytyväisyys on korkealla tasolla

Yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla: erittäin tyytyväisiä on 20 prosenttia ja tyytyväisiä kaikkiaan 92 prosenttia lukijoista. Nämä ovat Lauhan mukaan työn puolesta luettavien ammattilehtien vertailuryhmässä selvästi keskimääräistä parempia lukemia.

– Etenkin erittäin tyytyväisten lukijoiden osuus on lehdellä korkea. Tyytymättömien lukijoiden osuus jää alhaiselle tasolle. Tyytymättömien ryhmällä ei ole mitään yhteistä taustaa eikä yhteistä perustelua tyytymättömyydelle.

Myös lehden kehittymistä lukijat arvioivat hyvin myönteisesti. Vastaajista 68 prosenttia vastaajista kokee lehden kehittyneen myönteiseen suuntaan.

Kiinnostavimmat aihepiirit erottuvat selvästi. Lehden aihepiirien osalta tutkimuksessa arvioitiin 18 valmiiksi nimetyn aihepiirin kiinnostavuutta. Tältä osin voidaan nimetä seuraava kaikista kiinnostavimman aihepiirin ryhmä: Ajankohtaiset uutiset, Uudet asennustekniikat, Energiatehokkuus, Energian tuottaminen ja säästäminen sekä Määräykset ja asetukset.

– Energiaan liittyvät aihepiirit kohosivat uutena kiinnostavimpien aiheiden kärkijoukkoon. Muilta osin kiinnostavimpien aihealueiden ryhmä on ennallaan. Uusista aihealueista Viinikoulu osoittautui vähiten kiinnostavimmaksi, Lauha toteaa.

Eri lukijaryhmien väliset erot ovat pienempiä kuin lukijatutkimuksissa yleensä. Kiinnostus talotekniikan aluetta kohtaan on hyvin vahva kaikkia lukijoita yhdistävä tekijä, eikä merkitseviä eroja eri lukijaryhmien välillä Lauhan mukaan juurikaan esiinny.

Lukijat ovat koulutettuja ammattilaisia

Talotekniikka-lehden lukijat ovat talotekniikan ammattilaisia. Tyypillinen lehden lukija toimii asiantuntija- tai johtotehtävissä ja työskentelee suunnittelun, konsultoinnin tai urakoinnin aloilla. Talotekniikan osa-alueita tarkemmin eriteltäessä voidaan nimetä kolme tasavahvaa toimialuetta: ilmanvaihto, lämmitys ja energia sekä vesi ja viemäri.

Myös tekninen koulutustausta yhdistää vahvasti lukijoita. Koulutustaso on myös varsin korkea, jopa 57 prosenttia lukijoista on suorittanut ammattikorkea- tai korkeakoulututkinnon.

– Muihin tutkimiimme ammattilehtiin verrattuna on nuorten ikäluokkien edustus lukijakunnassa vahva. Lukijoilla on myös merkittävä rooli alan hankintapäätösten tekijöinä, Lauha toteaa. – Jokainen lukija osallistuu hankintapäätöksiin keskimäärin seitsemässä eri tuoteryhmässä.

Talotekniikka-lehdellä onkin Lauhan mukaan vakiintunut asema alan tärkeänä tietolähteenä. Lukijoiden vahva sitoutuminen lehteen tulee esille myös lehteä ja lukijasuhdetta käsitteleviä väittämiä tarkasteltaessa. Arviointi kaiken kaikkiaan on hyvin myönteistä.

– Lehden vakiintunutta asemaa korostaa samojen argumenttien sijoittuminen kärkeen vuodesta toiseen. Kaikista voimakkaimmin lukijat ottavat kantaa seuraavien viiden väittämän puolesta: Lehden ulkoasu on hyvä ja selkeä, lehti on ammattimaisesti toimitettu, lehden sisältö palvelee ammattilaisia, lehti on ajankohtainen ja että lehden sisältöön voi luottaa.

Monet vastaajista toivoivat, että Talotekniikka-lehden muovikääreestä luovuttaisiin. Valitettavasti pussitukseen on jouduttu turvautumaan, koska lehdelle ei vielä löydy muuta postitustapaa, jossa kaikki liitteet pysyisivät paikoillaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa tälle etsitään aktiivisesti uusia vaihtoehtoja. Muovikääre on valmistettu kierrätettävästä muovista.

Jätä kommentti

*

*