Ilmalämpöpumppuihin tarvitaan taloyhtiön lupa

Kuumina kesäpäivinä kotien sisälämpötiloja voi viilentää ilmalämpöpumpun avulla. Kerrostalossa osakas tarvitsee sen asentamiseen kuitenkin aina taloyhtiön luvan.

Kuumina kesäpäivinä kotien sisälämpötiloja voi viilentää ilmalämpöpumpun avulla. Kerrostalossa osakas tarvitsee sen asentamiseen kuitenkin aina taloyhtiön luvan.

Teksti : Piritta Porthan Kuva: Shutterstock

Ilmalämpöpumpun asentamisessa mennään ulkoseinän rakenteen läpi. Kerrostalossa se on taloyhtiön vastuulla oleva rakenne, joten lävistämiseen tarvitaan taloyhtiön suostumus. Ennen sitä osakas ei ilmalämpöpumppua voi hankkia.

Kun ilmalämpöpumpun hankinta tulee taloyhtiön osakkaiden keskuudessa ensimmäistä kertaa ajankohtaiseksi, asiasta on hyvä tehdä yhtiökokouksessa periaatepäätös. Osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti, mutta yhtiökokous voi päättää, että ilmalämpöpumpun saa asentaa esimerkiksi vain parvekkeellisiin asuntoihin.

”Periaatepäätöksessä kannattaa linjata, miten taloyhtiössä toimitaan. Annetaanko ilmalämpöpumppujen asentamiselle lupa sovittujen pelisääntöjen puitteissa vai päätetäänkö, että niitä ei voida taloyhtiössä asentaa. Siitä syntyy taloyhtiön hallitukselle selvät reunaehdot”, sanoo Suomen Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Pylsyn mukaan ilmalämpöpumpulla ei ole tarkoitus tavoitella sisälle asuntoihin talvisajan 21 asteen sisälämpötiloja. Hellepäivinä asumismukavuus paranee jo, kun ylilämpöä saadaan laskettua 25 asteeseen. Samalla asukkaalle mahdollisesti tukalaa tunnetta aiheuttavaa kosteutta saadaan tilasta pois, sillä viilennyskäytössä ilmalämpöpumppu kuivattaa sisäilmaa.

Läpivienti ulkoseinän kautta

Ilmalämpöpumppu koostuu tyypillisesti sisäyksiköstä, ulkoyksiköstä asennustelineineen, niitä yhdistävästä kylmäaineputkistosta sekä sisäyksikön kondenssiveden poistoputkesta. Eli kyseessä on niin sanottu split-ratkaisu. Ulkoyksikössä on muun muassa kompressori ja puhallin, jotka mahdollistavat järjestelmän toiminnan.

Sisäilma viilenee, kun se höyrystää sisäyksikössä kiertävän kylmäaineen. Viilennyksen aikana huoneilmasta tiivistynyt kondenssivesi pitää johtaa hallitusti pois.

”Kondenssiveden suhteen kinkkisintä on, jos parvekkeella on vain tyypillinen ulosheittoputki sadevedelle. Sen soveltumista kondenssiveden poistamiseen pitää pohtia tapauskohtaisesti. Kondenssiveden määrä vaihtelee, mutta kesäpäivän aikana sitä tulee useita litroja”, Pylsy sanoo.

Ulko- ja sisäyksikön yhdistämiseen tarvittavan ulkoseinän läpiviennin perusperiaatteiksi Pylsy nostaa sisäpuolelta höyrytiiviyden ja ulkopuolelta sääsuojauksen. Ulkopuolelta läpivienti on myös koteloitava siististi ja limitettävä rakennuksen julkisivun väritykseen.

”Läpivientiä voidaan miettiä niin, että seinään laitetaan läpivientiputki, jonka läpi viedään kylmäaineputket ja sähkökaapeli. Lämmöneristeeksi voi laittaa vähän vaikka mineraalivillaa.”

Ilmalämpöpumppu ei vaikuta ilmanvaihdon toimintaan, sillä se viilentää sisäilmaa kierrättämällä sitä sisäyksikön läpi. Myöskään kosteusvaurioita ilmalämpöpumpun käyttäjän ei Pylsyn mukaan tarvitse pelätä.

”On hyvin epätodennäköistä, että huoneilman viilentämisellä saataisiin aikaan olosuhteet, joissa rakenteisiin syntyisi kosteusvaurioita. Tarkempana täytyy olla sen kanssa, miten kondenssivesi johdetaan pois.”

Muutostyöilmoitus hallitukselle

Jos taloyhtiö on tehnyt myönteisen periaatepäätöksen ilmalämpöpumppujen hankinnasta, hankintaa suunnitteleva osakas voi tehdä taloyhtiön hallitukselle muutostyöilmoituksen. Kun ilmoitus täyttää sovitut ehdot ja pelisäännöt, hallitus voi antaa asennukselle luvan.

Muutostyöilmoituksessa kannattaa selvittää, miten läpivienti ulkoseinästä toteutetaan, mihin ja miten ulko- ja sisäyksikkö asennetaan ja miten sähköistys hoidetaan. Ilmoituksessa on hyvä kertoa myös se, mikä laite asennetaan ja kuka sen asentaa. Split-mallisia ilmalämpöpumppuja saavat asentaa vain asennusliikkeet, joilla on kylmäalan pätevyys.

”Ilmoitukseen on hyvä myös kirjata, johdetaanko kondenssivesi parvekkeen hallittuun vedenpoistojärjestelmään vai rakennuksen viemäriin vesilukollisen viemäripisteen kautta. Jos se johdetaan viemäripisteen kautta, joudutaan pohtimaan viemäripisteen sijaintia. Kondenssivettä voidaan joutua jopa vähän pumppaamaan, jotta se saadaan sisäyksiköltä siirrettyä”, Pylsy sanoo.

Muutostyöilmoituksessa on hyvä selvittää myös ilmalämpöpumpun sähkönsyöttö sekä mahdolliset asentamiseen liittyvät sähkötyöt. Ilmoitukseen kannattaa kirjata myös valitut asentaja ja laite, jotta pätevyysvaatimuksista voidaan varmistua. Ilmalämpöpumppujen sähköliitännät tehdään joko kiinteästi tai pistotulpalla. Kun tehdään kiinteisiin asennuksiin liittyviä sähkötöitä, asennusliikkeellä on oltava riittävät sähköasennusoikeudet.

”Sähköistyksen suhteen osakkaan pitää varmistaa, että sulakkeet ovat riittävät ilmalämpöpumpun käyttämiselle. Yleensä 10 ampeerin sulake riittää. Suositeltavaa olisi, että ilmalämpöpumppu on johdettu sähkötaululle ja ulkoyksikön viereen on asennettu turvakytkin.”

Reunaehdot ja valvontaa

Taloyhtiön täytyy selvittää paikallisen rakennusvalvonnan reunaehdot ja lupakäytännöt ulkoyksikön sijoittamisen suhteen. Parvekkeilla ulkoyksikkö pyritään asentamaan reunamalle suojaan niin, ettei se näy ulospäin. Viranomaislupaa voi hakea joko taloyhtiö tai osakas taloyhtiön valtuuttamana.

Ilmalämpöpumpun mitoitus ja asennuspaikka vaikuttavat merkittävästi viileän ilman leviämiseen asunnossa.

”Jos sisäyksikkö tulee olohuoneeseen, osakkaan kannattaa pohtia, miten se vaikuttaa makuuhuoneen lämpötilaan”, Pylsy muistuttaa.

Kun laite on hankittu, asennettu ja otettu käyttöön, osakkaan ja asennusyrityksen edustajan kannattaa tehdä käyttöönottopöytäkirja ja toimittaa taloyhtiölle siitä kopio. Jo ennen asentamislupaa osakkaan ja taloyhtiön on hyvä sopia reunaehdoista myös kirjallisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön yhtiöjärjestykseen kunnossapitovastuuta koskeva määräys.

Kirjallisessa sopimuksessa kannattaa eritellä esimerkiksi asentaminen, asennustyön valvonta, laitteiston käyttöönotto, käyttöönottopöytäkirja, laitteen käyttö, huolto ja kunnossapito, laitteiston poistaminen käytöstä sekä vahingot ja vastuut. Lisäksi voidaan esimerkiksi sopia, että ilmalämpöpumppua saa käyttää vain toukokuusta elokuuhun.

Osakas hankkii, tilaa ja asennuttaa laitteiston annettujen ja sovittujen ehtojen mukaan.

Asentajan olisi Pylsyn mukaan hyvä dokumentoida valokuvien avulla asennustyön varrelta ulko- ja sisäyksikön asentaminen ja läpivienti rakenteiden läpi.

Taloyhtiö valvoo ilmalämpöpumpun asentamista, ja valvonnan tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista vastaa osakas. Asennustyön jälkeen valvojan tulisi käydä paikan päällä katsomassa, että kaikkea sovittua on noudatettu. Valvojalla täytyy olla työhönsä riittävä osaaminen, ja valvontatarve määritellään muutostyöilmoituksen perusteella.

Ulkoyksikkö asennustelineeseen

Kun ilmalämpöpumppu asennetaan osakkaan omana muutostyönä, osakas vastaa sen hankinnasta, käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta koko laitteen elinkaaren ajan. Jos ilmalämpöpumpun osia joudutaan esimerkiksi siirtämään pois taloyhtiön korjaus- tai perusparannustöiden takia, kustannuksista vastaa osakas.

Asunnon maltillinen viilentäminen maksaa kerrostaloasukkaalle vuodessa noin 5–25 euroa, kun sähköä kuluu tyypillinen 50–200 kilowattituntia. Kun viilennyskausi esimerkiksi toukokuun paikkeilla alkaa, osakkaan on tärkeää testata muun muassa kondenssiveden poiston toimivuus.

”Sisäyksikköön voi pudottaa vettä ja katsoa, ettei esimerkiksi pöly tai roska ole tukkinut kondenssiveden poistoletkua. Jos letku on tukossa, se padottaa veden sisäyksikköön ja jonain kauniina hetkenä vesi tulee suoraan asunnon lattialle. Osakkaan täytyy ymmärtää vastuu toimenpiteistä”, Pylsy muistuttaa.

Pylsy painottaa, että kerrostaloissa ilmalämpöpumppua käytetään vain viilennykseen. Lämmitykseen sitä ei käytetä. Meluhaitan ehkäisemiseksi ulkoyksikössä on tärkeää käyttää asennustelinettä, jossa on vaimennuskumit tärinän ja sen kautta runkoäänistä syntyvän äänihaitan estämiseksi.

”Kun asiat tehdään huolella ja oikein, meluhaitan syntyminen on epätodennäköistä. Osakasmuutostyössä osakas on vastuussa siitä, että melutaso pysyy ympäristöministeriön ja asumisterveyden määräysten kriteerien puitteissa.”

 

’Kerrostaloasunnon viilennys ilmalämpöpumpulla (ILP) – ohje taloyhtiöille osakkaan omaan muutostyöhön’ -ohje löytyy pdf-muodossa Kiinteistöliiton jäsensivuilta sekä osoitteesta https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/ilmalampopumppu-ohje_

 

Lue lisää

Katso kaikki