Energiamurros muuttaa pelikentän – Sähköverkot keskeisessä roolissa

Kuva: Pixabay

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön energiamurros, kun siirrytään fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin. Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä, Caruna kertoo tiedotteessaan.

Energiajärjestelmään investoidaan alalla 40 miljardia euroa seuraavien vuosikymmenien aikana. Kasvava sähkön kysyntä katetaan uusiutuvalla energialla, ja se vaatii valtavia investointeja sähköjärjestelmään. 

− Sähköntuotannon määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan Suomessa. Uusiutuva tuuli- ja aurinkoenergia on edullista ja kotimaista, mutta tuotanto vaihtelee voimakkaasti sään mukaan. Vuoteen 2040 mennessä sähkön tuotantopaikkojen määrä voi Suomessa olla jopa yli 450 000 kappaletta. Se on moninkertaisesti nykyisiin alle 50 000 tuotantopaikkoihin verrattuna. Tämä luo omat haasteensa sähköverkoille, joita pitää vahvistaa ja rakentaa lisää, kertoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio tiedotteessa.

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Fossiilisten polttoaineiden kustannustehokas korvaaminen perustuu sähköllä toimivaan teknologiaan. Teollisuuden tietyillä toimialoilla, kuten leipomoissa, meijereissä sekä puu- ja paperiteollisuudessa, maakaasun merkitys on ollut suuri. Prosessien sähköistämisellä korvataan riippuvuutta maakaasusta. 

Paikallisesti muutokset voivat olla suuriakin. Lämmityksen sähköistyminen ja kaupungistuminen keskittävät sähkönkulutusta entistä enemmän kaupunkeihin, kun taas hajautettua sähköntuotantoa syntyy entistä enemmän haja-asutusalueille.

− Sähköön vahvasti perustuva energiajärjestelmä tarkoittaa, että vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle kasvavat. Jo nyt yhteiskunnan kriittiset toiminnot, kuten sairaalat, tietoliikenneverkot ja maksujärjestelmät, ovat haavoittuvia pitkittyneille sähkökatkoille. Sähköistyneessä yhteiskunnassa vaikutukset ulottuvat nopeammin liikenteeseen, lämmitykseen ja teollisuuden toimintakykyyn, sanoo Neilimo-Kontio.

Henkilöasiakkaista 86 prosenttia haluaa joustaa sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Caruna keräsi keväällä palautetta sähköverkon kehittämissuunnitelmista ja sai vastauksia yli 4000 asiakkaalta.

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat kiinnostuneita aurinkoenergian tuottamisesta: 10 prosentilla vastanneista on jo nyt aurinkopaneelit, ja niiden kasvu on nopeampaa kuin etukäteen on arvioitu.

Halukkuus hankkia sähköautoja ei eroa sen suhteen, asuvatko asiakkaat taajamissa tai haja-asutusalueilla. Sen sijaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on selvästi eniten sähköautoja, ja niiden hankintaa harkitsee useampi asiakas verrattuna muihin maakuntiin. 

− Sähköautot ja aurinkopaneelit kulkevat käsi kädessä: asiakkaat, joilla on aurinkopaneelit, ovat muita kiinnostuneempia hankkimaan oman sähköauton tai omistavat jo sellaisen, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen tiedotteessa.

Uusiutuvan energiatuotannon kasvaessa, tuotannon hajautuessa ja muuttuessa säistä riippuvaisemmaksi ja volatiilimmaksi myös jouston tarve kasvaa entisestään. Sähköä ei voi varastoida suuria määriä, ja siksi sähkömarkkinoilla tarvitaan kipeästi joustoja.

Asiakkaat toivovat sähköverkon kehittämistä niin, että he voivat itse osallistua energiatalkoisiin, kuten joustaa sähkön käytössä vuorokauden eri aikoina. Jopa 86 prosenttia henkilöasiakkaista on valmiita näkemään vaivaa kulutusjouston eteen, ilmenee Carunan teettämästä kyselystä.

Lue lisää

Katso kaikki