Energia- ja LVI-tekniikan opetusresursseihin kaivataan kohennusta

Teknologiateollisuus sekä sen puitteissa Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ja Talotekniikkateollisuus ry yhdessä talotekniikka-alan urakointia edustavien LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n kanssa ovat kirjelmöineet Aalto Yliopistolle huolensa energia- ja LVI-tekniikan opetusresursseista.

Yliopiston dekaani Gary Marquisille ja laitosjohtaja Jouni Partaselle osoitetussa kirjeessä muistutetaan, että taloteknisten ja energiajärjestelmien merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä näkyy niiden osuutena rakennusinvestoinneista sekä erityisesti sisäolosuhteiden ja energiatehokkuuden merkityksen korostumisena. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen mukaiset pätevyysvaatimukset johtavat siihen, että rakennusten energiatekniikan diplomi-insinöörejä tullaan tarvitsemaan jatkossa nykyistä merkittävästi enemmän.

Suomen ja vientiteollisuuden edun kannalta on tärkeää, että yliopistojen erikoistuessa työelämän ja erityisesti yrityssektorin osaamis- ja osaajatarpeet huomioidaan. Teknologiateollisuus edustaa 50 prosenttia maamme viennistä ja 75 prosenttia T&K-investoinneista. Allekirjoittaneet järjestöt yhdessä työllistävät lähes kaikki talotekniikan ylemmältä koulutusasteelta valmistuneet.

Suunnittelu- ja konsultointialan tuoreen koulutus- ja työvoimaselvityksen mukaan suurin osaajapula on nimenomaan LVI- ja energiatekniikassa; avoimiin työtehtäviin ei ole riittävästi hakijoita. Kone-, metalli- ja energiatekniikan ylemmän koulutusasteen työvoiman vuosittainen vajaus on hitaan kasvun skenaariossa 85 henkilöä ja nopean kasvun skenaariossa 130 henkilöä, joten pelkästään suunnitteluala pystyisi käytännössä työllistämään kaikki tällä hetkellä valmistuvat LVI-tekniikan diplomi-insinöörit.

Aalto Yliopiston edustajien ja alan järjestöjen kanssa käydyissä säännöllisissä yhteistyötapaamisissa on tullut esille, että tulevana syksynä ”Energy of buildings” -pääaineessa aloittaa ennätysmäärä opiskelijoita, yhteensä 36. Elinkeinoelämän menestymisen kannalta on tärkeätä, että opiskelijat ovat kiinnostuneet talotekniikka-alasta.

Uusi energiatekniikan maisteriohjelma on hyvä keino koota Aallon eri laitoksissa oleva talotekniikan opetus yhteen ja antaa kokonaiskuva talotekniikasta. Järjestöjen toivomuksena on kuitenkin, että rakennusten energiatekniikan keskeinen osa LVI-tekniikka saisi nykyistä paremman näkyvyyden koulutusohjelman markkinoinnissa ja tiedottamisessa.

Uudessa pääaineessa on kolme opintopolkua eli LVI-tekniikka, sisäilma/rakennustekniikka ja talotekniikka/automaatio, joihin kursseja on koottu eri laitoksilta. Tällä hetkellä yhteistyö muiden laitosten kanssa tapahtuu siten, että diplomitöiden ohjaus suoritetaan yhteistyössä rakennus- ja automaatioalojen professorien kanssa.

Todennäköistä on, että LVI-tekniikan opintopolusta muodostuu suosituin, sillä se muun muassa mahdollistaa poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnittelijapätevyyden. Kurssien tämänhetkiset opetusresurssit ovat niukat ja suurempi resurssiongelma on vielä tulossa, kun yhä useammat opiskelijat alkavat tehdä diplomitöitään.

Positiivista on toki, että opiskelijoita on paljon, mutta haasteena on opetusresurssien vähyys, joka ei ole riittävällä tasolla ja vaarantaa korkeatasoisen opetuksen. Yleinen hyvä käytäntö tekniikan alan yliopisto-opetuksessa on seitsemän ohjattavaa opiskelijaa/professori ja esimerkiksi Kemian tekniikan laitoksella on tällä hetkellä vain neljä opiskelijaa/professori.

Yksi mahdollisuus resurssiongelman ratkaisemiseksi olisi uuden POP/Adjunct-professorin palkkaus. Edelleen ala toivoo eri laitosten yhteistyön kehittämistä esimerkiksi uusien talotekniikkakurssien käynnistämisen muodossa.

Alan järjestöt toivovatkin, että ratkaisuja yhteiseen osaamis-, resurssi- ja kapasiteettiongelmaan löydetään yhteistyössä. Alan toimijat ovat kaikin tavoin valmiita auttamaan tilanteen korjaamiseksi.

Jätä kommentti

*

*