Caverionin kannattavuus ja kassavirta kasvussa

Caverionin osavuosikatsaus on tulkittavissa lähes tulkoon positiiviseksi. Paremminkin on joskus mennyt, mutta etenkin isot urakat Keski-Euroopasta ja energiatehokkuuden merkityksen kasvaminen luovat uskoa tulevaan.

Caverionin tilauskanta on kehittynyt positiivisesti ja se oli syyskuun lopussa 1.379,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa kuuden prosentin kasvua syyskuun 2013 lopusta. Yhtiö on julkistanut ajanjaksolla monia useiden miljoonien eurojen tilauksia, kuten esimerkiksi 33 miljoonan euron Henninger Turm -projekti Saksassa, lähes 9 miljoonan euron tilaus DZNE-tutkimuskeskukseen Bonnissa ja noin 5 miljoonan euron tilaus aachenilaiseen Aquis Plaza -ostoskeskukseen.

”Suomessa osa asiakkaistamme on joutunut lykkäämään projektejaan, mutta olemme myös onnistuneet saamaan verrattain suuria uusia tilauksia, kuten sähköjärjestelmien toimituksen Ouluun rakennettavaan Valkea-kauppakeskuksen projektiin, arvoltaan noin 3,5 miljoonaa euroa”, Caverion Oyj:n konsernijohtaja Fredrik Strand kommentoi osavuosikatsauksessa.

“Syyskuussa Tukholmassa järjestämämme pääomamarkkinapäivän yhteydessä korostimme, että meillä on selvä suunnitelma kannattavuutemme parantamiseksi. Lisäksi toistimme keskittyvämme elinkaariratkaisujemme tarjoaman suuren potentiaalin hyödyntämiseen. Toimialamme megatrendit, kuten energiatehokkuuden kiristyvät vaatimukset, digitalisoituminen ja hajanaiset markkinat ovat meille eduksi.”

Caverionin kannattavuutta aiotaan parantaa ennen kaikkea panostamalla omaan sisäiseen tehokkuuteen tekemällä tarvittavia muutoksia toimintamalleihin ja prosesseihin.

”Olemme siirtymässä taloudellisesta holding-yhtiöstä yhdeksi, yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi. Siksi myös toimintaperiaatteidemme ja prosessiemme tulee olla yhtenäiset kaikissa maissa”, Strand sanoo.

Palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio luovat kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Edellytykset kasvaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa ovat edelleen suotuisat kaikissa Caverionin divisioonissa vuonna 2014.

Teknologian lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman, ja tarjouspyynnöissä on nähtävissä positiivisia merkkejä.

Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä korjausrakentamisen ja ennakoivan huollon kasvavaa tarvetta pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö luo edellytyksiä energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle.

Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy ja niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa. Yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista.

Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvä epävarmuus on johtanut muutoksiin toimintaympäristössä, minkä odotetaan aiheuttavan varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä loppuvuonna. Caverionista arvioidaan, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla.

Tammi–syyskuun 2014 lukuja
– Liikevaihto: 1 746,4 (1 855,5) miljoonaa euroa, laskua kolme prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna. Liikevoitto laski 46 prosenttia 16,0 miljoonaan euroon ((29,9).

Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: Operatiivinen kassavirta parani edellisvuodesta 13,4 (7,1) milj. euroon käyttöpääoman hallintaan keskittymisen tuloksena. Kassavirtaa heikensivät 4,3 miljoonan euron tietotekniikkaan liittyvät lisenssien ennakkomaksut ja 3,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka liittyi lopulliseen ratkaisuun Tanskassa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.

Lue lisää

Katso kaikki