Valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016. Suunnitelmassa esitetään toimia, joilla edistetään luonnonvarojen järkevää käyttöä tehostamalla jätteen synnyn ehkäisyä ja kierrätystä, kehitetään jätehuoltoa sekä ehkäistään jätteistä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
EU:n jätedirektiivi edellyttää, että jäsenmaat laativat jätehuoltosuunnitelman. Nyt hyväksytty suunnitelma sisältää myös toimenpideohjelman jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Tällaisen ohjelman laatiminen olisi pakollista parhaillaan valmisteltavan EU:n jätedirektiivin mukaan.
Jätesuunnitelman tavoitteena on vakiinnuttaa yhdyskuntajätteen määrä ensin 2000-luvun alun tasolle ja kääntää jätemäärä tästä tasosta laskuun vuoteen 2016 mennessä. Jätteiden syntyä ehkäistään parantamalla tuotteiden, teollisuustuotannon, rakentamisen ja yksityisen kulutuksen materiaalitehokkuutta. Rakennusalalla pidennetään rakennuskannan käyttöikää edistämällä rakennusten suunnitelmallista kunnossapitoa ja korjausrakentamista. Uusiomateriaaleja suositaan julkisessa rakentamisessa. Selvitetään keinoja, joilla voidaan edistää rakennusjätteiden vähentämistä ja kierrätystä. Yhdyskuntajätteen lajittelua tehostetaan neuvonnalla ja kannustavilla jätetaksoilla. Suunnitelman tavoitteena on lisätä yhdyskuntajätteen materiaalikierrätystä nykyisestä 32 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2016.
Kaatopaikoilla syntyvän, ilmastolle haitallisen metaanin talteenottoa tehostetaan. Biokaasulaitoksia rakentamalla voidaan hyödyntää mm. lantaa. Kierrätykseen soveltumattoman jätteen käyttöä polttoaineena tulee lisätä. Lupaohjauksella varmistetaan polton riittävä energiahyötysuhde. Suunnitelman tavoitteena on lisätä yhdyskuntajätteen energiahyödyntämistä nykyisestä 9 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2016.

Lue lisää

Katso kaikki