Talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta uusia linjauksia yritysrahoituksen vahvistamiseksi

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 27.1.2009 uusia linjauksia yritysrahoituksen turvaamiseksi nykyisessä vaikeassa rahoitusmarkkinatilanteessa. Linjaukset ovat jatkoa hallituksen ja eduskunnan loppusyksystä 2008 hyväksymille aikaisemmille toimenpiteille. Linjaukset liittyvät sekä yritysten viennin rahoituksen turvaamiseen että kotimaisen rahoituksen helpottamiseen.
Vuodenvaihteesta käyttöönotetun ns. viennin jälleenrahoitusmallin valtuuksia nostetaan 1,2 miljardista eurosta yhteensä 3,7 miljardiin euroon (lisää valtuutta myönnetään vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa 2,5 miljardia euroa).
Lisävaltuus perustuisi valtion varainhankintaan eli valtiokonttori myöntäisi Suomen Vientiluotto Oy:lle lisää lainaa 2,5 miljardia euroa vientihankkeiden rahoittamiseen. Koska jälleenrahoitusmalliin liittyy ns. vientitakuupakko, talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi myös esitystä siitä, että vientitakuulain enimmäisvastuurajaa nostetaan vastaavalla 2,5 miljardin euron summalla 12,5 miljardiin euroon. Tarkoituksena myös on, että jälleenrahoitusmallin ehtoja lievennetään siten, että järjestelmästä tulee yritysten kannalta toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen.
Kotimaan rahoituksen osalta tarkoituksena on ottaa käyttöön uutena rahoitusinstrumenttina Finnveran ns. suhdannelainat ja -takaukset. Niiden rahoitusehdot olisivat sellaiset, että ne ottavat normaalia rahoitusta paremmin huomioon kotimaisten pk-yritysten vaikeutuneen rahoitustilanteen. Suhdannelainoissa varauduttaisiin vuosina 2009-2011 noin 300 miljoonan euron myöntämisvaltuuteen vuodessa eli yhteensä 900 miljoonan euron rahoitukseen. Tämän vuoksi talouspoliittinen ministerivaliokunta myös puolsi, että Finnveran kotimaisen rahoituksen myöntämisvaltuuden enimmäisrajaa nostetaan yhdellä miljardilla eurolla 4,2 miljardiin euroon.
Nykyinen taloudellinen tilanne lisää yritysten välisiä toimialajärjestelyjä. Myös elinkelpoisten yritysten vakavaraisuuden tukeminen yli vaikeiden aikojen edellyttää pääomasijoitustoiminnan aktivoimista julkisen vallan toimenpitein. Tämän vuoksi hallitus tulee lisäpääomittamaan Suomen Teollisuussijoitusta ensimmäisessä lisätalousarviossa 100 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on, että Teollisuussijoitus perustaa erillisen rahaston, joka sijoittaisi elinkelpoisiin, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin ja lisäksi edistäisi välttämättömiä toimiala- ja rakennejärjestelyjä.
Edellä mainituilla toimenpiteillä voidaan turvata yritysten rahoitustilannetta nykyisessä vaikeassa markkinatilanteessa. Toimenpiteille on vaikea laittaa hintalappua (esim. viennin rahoituksessa on kysymys takaisin maksettavista lainoista ja takuista), mutta hallituksessa uskotaan, että toimenpiteiden kustannukset ovat saavutettaviin etuihin nähden kohtuullisia ja hyväksyttäviä.

Lue lisää

Katso kaikki