Rakentamisen kasvu taittui, suhdannetilanne jäähtyy ennen talvea Itä-Suomessa

Itä-Suomen rakennusalan yritysten suhdannetilanne oli vielä alkusyksystä hyvä, mutta selvät merkit voimakkaasti vähenevästä työkannasta ovat näkyvissä. Tämän vuoden alkupuoliskolla rakennusluvat sekä kohteiden aloitukset ovat supistuneet jyrkästi. Talonrakennusurakat ovat vähentyneet peräti kolmanneksen edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Erityisen jyrkkää väheneminen on asunto- ja toimitilarakentamisessa. Sen sijaan korjausrakentaminen lisääntyy Rakennusteollisuus RT:n Itä-Suomen Kuopiossa 23.10. julkistaman suhdannebarometrin mukaan. Rakennusala ennustaa vuodesta 2009 kuluvaa loppuvuotta vaikeampaa niin työllisyyden kuin taloudenkin kannalta.
RT:n Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Veikko Matikainen muistuttaa, että Itä-Suomen rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvonäkymiä paremmat. Rakennustuotanto pysyi kesän lähes muuttumattomana ja oli vielä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Tilauskirjat ovat kuitenkin ohentuneet normaalia pienemmiksi. Rakennusalan henkilöstömäärät kasvoivat kesällä mutta loppuvuodesta työvoima voi jo vähentyä.

Asuntomarkkinat hiljenemässä

Veikko Matikaisen mukaan asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja reaalihinnat laskeneet koko maassa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. -Vanhojen asuntojen nimellishinnatkin näyttävät kääntyvän laskuun tänä vuonna. Itä-Suomessa tilanne on rauhallinen, sillä asuntorakentaminen on ollut täällä merkittävästi vähäisempää kuin valtakunnan kasvukeskuksissa. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksillä on edelleen vain vähän valmiita myymättömiä asuntoja. Uusien asuntokohteiden käynnistyminen on kuitenkin yrityskohtaisesti tarkan suurennuslasin alla ja aloitukset vähentynevät.

-Talvikaudelle 2009 rakennusala toivoo julkishallinnon tilaajien sekä asuntoyhtiöiden päättäjien käynnistävän korjaushankkeita. Rakennusalan yrityksillä on tarjolla osaavaa henkilöstöä ja myös materiaalien sekä alihankintojen hintataso on alkanut joustaa alaspäin. Juuri nyt on oikea aika laittaa suunnitellut hankkeet urakkalaskentaan, muistutti Matikainen.

�?�Parin vuoden taantuma ei ole katastrofi�?�

Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin puheenjohtaja, savonlinnalainen rakentajayrittäjä Terho Kaskinen katsoo, että barometri antaa oikean kuvan rakennusalan nykyisestä ja lähitulevaisuuden suhdanteista. Hän arvelee, että rakentamisen taantuma – tai parhaassa tapauksessa vain notkahdus – voi kestää pari vuotta. -Hyvässä kunnossa olevat yritykset kestävät sen. Rakentamista tarvitaan aina ja nyt uudisrakentamista korvaa korjausrakentamisen lisääntyminen. Korjausrakentamisen osuus on kasvanut kaikesta rakentamisesta yli 40 prosenttiin, joten se tasoittaa uudisrakentamisen suhdannevaihteluja 90-luvun alun lamavuosia paremmin.

-Mahdollisesti julkinen ja yksityinen palvelurakentaminen, esimerkiksi ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluihin tarkoitetut kiinteistöt lisääntyvät. Hyvää on myös työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen sekä tuotantopanosten hinnan ja saatavuuden paraneminen. Palkankorotukset tosin luovat paineita kannattavuudelle.

-On muistettava, että rakentamisen tuntuvien volyymipudotusten taustalla on pitkään jatkunut ennätysmäinen kasvu. Ensi vuoden rakennuslupien ja kohdealoitusten arviot vastaavat 2000-luvun alkupuolen lukemia. Rakennusalan tulevaisuus riippuu paljon rahoitusmarkkinoiden normalisoitumisesta hankkeiden rahoituksen sekä kuluttajien luottamuksen palautumiseksi. Myymättömien asuntojen määrä ei vielä hirvitä mutta niitä näyttää nyt valmistuvan kysyntää enemmän. Vanhojen asuntojen hinnat joutuvat näillä näkymin joustamaan lisää alaspäin mutta se tervehdyttää sekä tasapainottaa asuntomarkkinoita, arvelee Terho Kaskinen.

Merkittävimpiä huolenaiheita ovat hänen mielestään kustannusten nousu ja suhdanteiden heikkeneminen. Osalla yrityksistä on yhä pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Rakentaminen työllisti viime vuonna Itä-Suomessa keskimäärin 16 100 henkilöä ja alan työllisyys parani tuhannella. Alkuvuodesta työllisyys on vielä kohentunut, mutta ensi vuonna kehitys voi kääntyä laskuun.

Erilaisia näkemyksiä alan toimijaryhmillä

Itäsuomalaisten rakennusalan toimijaryhmien suhdannekäsityksissä on jonkin verran eroja mutta suuret linjat ovat varsin yhteneväisiä. Tilaajat ja suunnittelijat pitävät tämän vuoden suhdanteita vielä hyvinä. Kannattavuus on jopa parantunut viime vuodesta ja hankkeiden määrä kasvanut. Ensi kevääksi he kuitenkin arvelevat asuntotuotannon supistuvan ja korjausrakentamisen lisääntyvän. Myös talonrakennusurakoitsijoiden mielestä suhdannetilanne on tänä vuonna melko hyvä mutta kannattavuus on heikentymässä. He arvelevat asuntotuotannon ja toimitilarakentamisen supistuvan ja korjausrakentamisen pysyvän ennallaan. Rakennustuoteteollisuudenkin mielestä suhdannetilanne on edelleen melko hyvä, mutta hankkeiden määrän arvioidaan supistuvan ja kannattavuuden heikkenevän. Niin ikään erikoisurakoitsijat pitävät tämänvuotista suhdannetilannetta melko hyvänä, koska työkohteiden määrä pysynyt ennallaan ja kannattavuus jopa parantunut. Heidänkin mielestään ensi vuonna asuntotuotanto, toimitilarakentaminen ja korjausrakentaminen alkavat supistua.

Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo vahvistaa rakennustuotteiden kysynnän hiljentyneen talonrakentamisen laantumisen myötä. -Olemme betonin ja elementtien valmistajana rakentamisketjun etupäässä ja laskukausi on näkynyt jo viime vuoden lopulta. Ainakin ensi vuoden alkupuolisko vaikuttaa hiljaiselta, mutta toivottavasti loppuvuodesta kysyntä kääntyy jo nousuun. Alueellisia eroja on pääasiassa maakuntien keskuskaupunkien eduksi, mutta niissäkin asuntotuotannon nopea hiipuminen kääntää suhdannekehityksen alaspäin. Rahamarkkinoiden rauhoittuminen auttaisi ensi ja seuraavan vuoden kehityksessä.

Maanrakentaminenkin hiljenee huippuvuoden jälkeen – Itä-Suomessa keskivertoa parempaa

Maanrakennusalalla Pohjois-Savossa yli 30 vuotta toiminut yrittäjä Mikko Lyytinen pitää nykyistä työkantaa kaikkien aikojen parhaana eikä talvellakaan tule pulaa työkohteista. -Asuntotuotannon hiljentyminen alkaa kuitenkin näkyä maanrakennusalallakin ja ensi kesä sekä loppuvuosi ovat kysy-mysmerkkejä. Kahdeksan vuoden vilkas kasvukausi alalla saattaa katketa. Joillakin yrityksillä on jo nyt konekantaa merkittävästi vapaana.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maanrakennusalan yritysten suhdannetilanne poikkesi viime kesänä koko maan keskimääräisestä tilanteesta parempaan suuntaan. Hyvänä tilannetta piti puolet yrityksistä, tyydyttävänä kaksi viidestä ja heikkona joka kymmenes. Työmäärä vuotta aikaisempaan oli pysynyt ennallaan puolella yrityksistä ja supistunut suunnilleen yhtä monella. Työkaluston käyttöaste oli 85 %. Maanrakentamisurakoiden määrän arvioi supistuvan neljä viidestä ja pysyvän ennallaan joka kymmenes yritys. Konepalvelujen kysyntää ennakoitiin suunnilleen samoin lukemin. Kunnossapitotöiden arvioi pysyvän ennallaan kolme neljästä ja heikkenevän neljännes yrityksistä.

Rakentamisessa pudotusta numerojen valossa niin Itä-Suomessa kuin koko maassa

Itä-Suomen rakennusmarkkinat ovat noin 2,5 miljardia euroa eli 9 prosenttia koko maan markkinoista. Vuonna 2007 aloitettiin Itä-Suomessa noin 3,9 milj. m3 erilaisia talonrakennustöitä eli 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asuntotuotanto sen sijaan supistui 18 prosenttia ja jäi 2 028 asuntoon. Erityisesti vähenivät omakoti- ja rivitalojen aloitukset kun kerrostalohankkeita käynnistyi 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa asuntorakentamishankkeiden aloitukset ovat supistuneet 16 prosentilla. Peräti 40 prosentin pudotus on tapahtunut kerrostalohankkeiden käynnistymisessä. Sen sijaan rivitalojen rakentaminen on vauhdittunut.
Itä-Suomen toimitilarakentamisessa aloitukset supistuivat viime vuonna 12 prosenttia vaikka rakennuslupien mää-rä kasvoikin 8 prosenttia. Sen sijaan liike- ja toimistorakennusten aloitukset lisääntyivät jopa 50 prosenttia ja ra-kennusluvat sitäkin runsaammin. Myös julkisessa palvelurakentamisessa kohteita aloitettiin viime vuonna jonkin verran edellisvuotta enemmän, mutta teollisuus- ja liiketilarakentamisen aloitukset vähenivät kuudenneksen. Tä-män vuoden alusta toimitilarakentaminen on supistunut huomattavan paljon, jopa 40 prosenttia varsinkin liike- ja toimisto- sekä julkisten palvelurakennushankkeiden ehtymisen vuoksi. Teollisuus- ja varastorakennushankkeita on kuitenkin käynnistynyt alkuvuodesta 6 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Talonrakennuslupien määrä kasvoi Itä-Suomessa vielä viime vuonna noin 5 prosenttia mutta tämän vuoden alkupuoliskolla nekin ovat kääntyneet laskuun.
Koko maassa rakentaminen lisääntyi viime vuonna noin 7 prosenttia ja sen arvo oli VTT:n laskelmien mukaan 28 mrd. euroa. Asuntoja aloitettiin rakentaa 30 800. Tänä vuonna rakentamisen määrän arvioidaan kasvavan vielä noin 4 prosenttia mutta ensi vuonna sen lasketaan jo supistuvan 3 prosenttia. Talonrakennustöiden aloitukset supistuvat tänä vuonna jopa 25 prosenttia eli neljänneksen viime vuodesta 41,5 milj. kuutiometriin. Ensi vuonna talonrakennustöitä arvioidaan alkavan 36 milj. m3. Tänä vuonna on aloitettu ja aloitetaan 26 000 asunnon raken-nustyöt. Ensi vuonna määrä supistuu 23 000:een kun viime vuonna määrä oli vielä 30 800.

Lue lisää

Katso kaikki