Lapissa haja-asutuksen jätevesihuollon ohjausta ja neuvontaa

Lapin ympäristökeskus on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on vastata viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien puhdistusta koskevaan tiedontarpeeseen. Vuoden kestävän hankkeen kohderyhmänä ovat sekä kiinteistöjen omistajat että kunnat. Vuoden 2009 aikana järjestetään noin 70 neuvonta- ja yleisötilaisuutta eri puolilla Lappia. Hankkeen kustannusarvio on 214 000 euroa ja sen rahoittaa Lapin TE-keskus EU:n Maaseuturahastosta.
Tiedotushankkeen tavoitteena on auttaa kiinteistöjen omistajia valitsemaan kiinteistölleen sopiva, taloudellinen ja asetuksen vaatimukset täyttävä jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Hankkeen aikana järjestetään ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia kiinteistönhaltijoille yhdessä kuntien kanssa. Tilaisuuksia järjestetään kolmesta neljään kappaletta jokaisen kunnan alueella vuoden 2009 kevään, kesän ja syksyn aikana. Yleisötilaisuuksiin tullaan kutsumaan mukaan kuntien edustajien lisäksi paikallisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Tilaisuuksien järjestämispaikoista ja ajankohdista ilmoitetaan tarkemmin paikallislehdissä.
Hankkeen aikana edistetään myös kuntien kartoitusta niistä alueista, joille on tarkoituksenmukaista rakentaa lähitulevaisuudessa viemäriverkosto. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämistyö on parhaillaan käynnissä lähes kaikissa Lapin läänin kunnissa.
Lisäksi tavoitteena on auttaa kuntia määrittelemään sellaiset alueet, joilla jätevesiasetuksen mukaan on mahdollista lieventää jätevesien käsittelymääräyksiä. Tätä varten hanke toimittaa kunnille haja-asutuksen fosforikuormituslaskelmat vesistöalueittain ja laatii malliesimerkin ympäristönsuojelumääräyksestä ja vyöhykemäärittelystä sekä ohjeet ympäristönsuojelumääräysten antamismenettelystä. Keväällä 2009 järjestetään kuntien ja ympäristökeskuksen yhteinen seminaari, jossa käsitellään kyseisiä aiheita.
Lapissa on tämänhetkisen arvion mukaan noin 18 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja noin 18 500 lomakiinteistöä viemäriverkostojen ulkopuolella. Vakinaisesti asutuista kiinteistöistä arviolta noin 85 prosenttia ja vapaa-ajan kiinteistöistä noin 10 prosenttia joutunee saneeraamaan järjestelmäänsä.
Jätevesiasetus tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Asetus on koskenut heti uusia kiinteistöjä sekä niitä vanhoja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennusluvan vaativia peruskorjauksia tai jätevesijärjestelmää muutetaan olennaisesti. Aikaisemmin rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen vaatimukset vuoteen 2014 mennessä.

Lue lisää

Katso kaikki