Jätteiden lajittelussa parannettavaa työmailla

Helsinkiläisillä rakennustyömailla havaittiin puutteita sekä jätteiden lajittelussa että siirtoasiakirjojen tietojen täytössä.

Ympäristökeskus selvitti Helsingissä vuosien 2015 ja 2016 rakennus-, purku- ja saneeraustyömaiden jätehuoltoa. Huomiota kiinnitettiin eritysesti työmaiden jätteiden lajitteluun ja niiden käsittelypaikkaan. Samalla tarkasteltiin jätteiden kuljettamisen yhteydessä laadittavia siirtoasiakirjoja sekä selvitettiin, miten niistä saatavia tietoja voi käyttää jätehuollon valvonnassa.

Selvityksessä oli mukana pääasiassa kerrostalotyömaita. Jätehuoltoon ja siirtoasiakirjoihin liittyvät tiedot hankittiin työmaatarkastuksilla ja haastattelemalla työmaista vastanneita työnjohtajia.

Työmailla lajiteltiin useimmiten kahdesta kolmeen massaltaan suurinta jaetta. Lajiteltavien jakeiden valintaan vaikuttivat eniten niiden keräämisen kustannukset, käytettävissä oleva tila sekä käynnissä oleva työvaihe. Jätteiden kuljetus oli poikkeuksetta ulkoistettu.

Kiviaines, metallit ja puu saatiin useimmiten lajiteltua erilleen, mutta energia- tai pakkausjätteen lajittelussa oli ongelmia. Sekajätteen joukossa pakkausjäte likaantuu ja kastuu helposti. Syntypaikkalajiteltu jäte on puhtaampaa ja sitä voidaan hyödyntää muuhunkin kuin energiakäyttöön. Tehokas keino puhtaan pakkausjätteen keruuseen on jo joillakin työmailla käytössä oleva jätepuristin, joka myös pidentää jäteastian tyhjennysväliä.

Työmailta jätteet toimitettiin useimmiten pääkaupunkiseudulla sijaitseville käsittelylaitoksille tai siirtokuormausasemille. Betonijätteestä suuremmilla saneeraus- ja purkutyömailla reilu puolet toimitetaan suoraan maanrakennuskäyttöön.

Siirtoasiakirjoista löytyi puutteita

”Jätteiden kuljetukseen tarvittavat siirtoasiakirjat oli poikkeuksetta laadittu uudisrakennustyömailla sekä suurilla saneeraus- ja purku-urakoitsijoilla. Kaikille pienille purku- ja saneerausurakoitsijoille käytäntö ei ollut tuttu”, kertoo vs. johtava ympäristötarkastaja Hannu Arovaara.

Siirtoasiakirjojen käytössä olisi tärkeää kiinnittää huomiota kuljetuksen osapuolten tunnistettavuuteen. Valvonnan kannalta tärkeistä siirtoasiakirjoista useimmin puuttuvat tiedot olivat jätteen kuljetuksen ajankohta, kesto sekä arvio jätteen määrästä. Etenkin tiedot suoraan työmaalta toimitetun purkubetonin määrästä maanrakennuskäytössä perustuvat pitkälti arvioihin, koska kuormia ei nykyisellään päästä punnitsemaan.

Lue lisää

Katso kaikki