Euroopan unionille uusi jätedirektiivi

Euroopan unioni on julkistanut uuden jätedirektiivinsä, jolla pyritään edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä yksinkertaistamaan nykyistä EU:n jätesääntelyä.
Uudella direktiivillä vahvistetaan ns. viisiportainen jätehierarkia: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen, loppukäsittely.
Uudessa jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä niin, että syntyvästä paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä kierrätettäisiin vuonna 2020 vähintään puolet ja rakennus- ja purkujätteestä vähintään 70 prosenttia.
Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi jäsenmaat muun muassa velvoitetaan laatimaan ja toimeenpanemaan tätä koskevia ohjelmia.
Jäsenmaiden on saatettava voimaan uusi jätedirektiivi viimeistään 12.12.2010. Suomessa työ direktiivin voimaansaattamiseksi on jo aloitettu jätealan lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevassa JÄLKI-työryhmässä.
Työryhmä tekee ehdotuksen Suomen jätelainsäädännön ajanmukaistamisesta 30.4.2010 mennessä. Jotta EU:n jätedirektiivi saatettaisiin voimaan oikeanaikaisesti, tiivistää työryhmä työskentelyään ja pyrkii jättämään ehdotuksensa jo 30.11.2009 mennessä.

www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=304620&lan=fi&clan=fi

Lue lisää

Katso kaikki